Tag: contract individual de munca

Contract individual de munca pentru sportivi profesionisti

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

 

Incheiat astazi ……………………..

la ……………………………………….

Inregistrat la Directia Generala de Munca si

Protectie Sociala …………………………………..

sub nr. ……………………. din …………………….

…………………………………………………………..

(semnatura si parafa)

Prezentul contract individual de munca se incheie in baza contractului colectiv de munca al jucatorilor de …………………………………………. profesionisti pe anul …………………………………………….., incheiat intre Clubul …………………………………………………………………………………………….. si Sindicatul (reprezentantii salariatilor) din cadrul Clubului ………………………………………………………………………….*

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Clubul ……………………………………………………………………… cu sediul in …………………………………. str. ……………………………………………… nr. ………………….., sectorul/judetul ……………………………., inregistrat in Registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………………………………….. din …………………., reprezentat de …………………………………, avand functia de ………………………., in calitate de angajator, pe de o parte, si

1.2. D …………………………………………………………….., nascut(a) la data de ………………………………….., in localitatea ………………………………………………, sectorul/judetul ……………………………………….., fiul (fiica) lui ………………………………………. si a(l) ………………………………………………………….., cu domiciliul in ……………………………………, str. ………………………………. nr. ………….., bloc …………., scara …………, etaj ……….., ap. ……….., sectorul/judetul, posesorul buletinului/cartii de identitate seria ……….., nr. …………………….., eliberat de …………………………. la data de ………………………., cod numeric personal …………………………, in calitate de salariat, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract individual de munca, cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

________________

* Mentiunea se insereaza in contractul individual de munca numai in cazul in care a fost incheiat Contractul colectiv de munca si a fost inregistrat la organul in drept.

 

II. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract individual de munca se incheie pe o durata ……………………………….., incepand din ziua de …………………………….. si pana in ziua de ………………………….. .

III. FELUL MUNCII

3.1. Specialitatea (meseria) * ………………………………………………………………………………………………. .

3.2. Actul de studiu (calificare) ** (numarul, data eliberarii si organul emitent) ……………………………… specialitatea*** …………………………………………………………………………………………………………….

3.3. Functia pe care urmeaza sa o indeplineasca salariatul este de jucator de …………………………….. profesionist.

3.4. Delegarea, detasarea sau transferul salariatului se fac cu respectarea prevederilor legii, ale regulamentelor (organul coordonator) …………………………, precum si ale contractului colectiv de munca.

IV. SALARIZAREA

4.1. Salariul de baza lunar, corespunzator functiei si care constituie baza de calcul a contributiei de asigurari sociale si pentru pensia suplimentara este de ……………………….. lei.

4.2. Salariatul mai beneficiaza, in afara salariului de baza, de urmatoarele drepturi:

a)    Indemnizatie la incadrare in functie in valoare de: ………………….. lei, care se plateste astfel:

  1. Rata I la ……………………………………………….. – …………………………………………………… lei
  2. Rata a II-a la …………………………………………. – …………………………………………………… lei etc.

b)      Indemnizatie de reinnoire a contractului individual de munca: ………………………….. lei, care se plateste astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….. .

c)      Spor de fidelitate fata de clubul angajator in valoare de ……………………………………. lei, care se plateste astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….. .

d)      Prima de joc castigat:

  1. in organizare proprie ………………………………………………………………………………………. lei
  2. in deplasare ………………………………………………………………………………………………….. lei

sau prima de joc incheiat cu un rezultat de egalitate:

  1. in organizare proprie ………………………………………………………………………………………. lei
  2. in deplasare ………………………………………………………………………………………………….. lei

e)      Prima de gol (cos, punct) inscris: …………………………………………………………………………… lei

f)        Prima de realizare a obiectivului sportiv ………………………………………………………………….. lei

g)      Diurna de convocare in vederea pregatirii ……………………………………………………………….. lei

h)      Alte indemnizatii, premii, prime etc. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4.3. Drepturile salariale acordate la incadrare de angajator sau dobandite ulterior in cariera sa profesionala, precum si drepturile salariale care vor rezulta ca urmare a unor noi reglementari legislative sau decizii ale organelor de conducere ale clubului vor fi aduse la cunostinta salariatului, in scris, de angajator, in termen de 5 zile de la stabilirea lor.

4.4. Partile semnatare ale prezentului contract individual de munca au convenit ca unele obligatii banesti ale salariatului sa fie retinute si trimise la destinatie, cu documente legale, de catre angajator, astfel:

a)       contravaloarea eventualelor pagube produse de salariat, angajatorului, in conditiile si cuantumurile legale;

b)       ratele pentru produsele procurate de salariat;

c)       cotizatia sindicala;

d)       alte sume convenite de parti.

V. CONCEDIUL DE ODIHNA

5.1. Salariatul are dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu platit, in raport cu vechimea sa in munca, stabilit in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca.

5.2. Concediul de odihna se va efectua conform programarii (reprogramarii) stabilite de conducerea clubului angajator.

VI. ALTE DREPTURI SPECIFICE

6.1. Echipamentul sportiv este asigurat de catre angajator astfel:

a)       echipamentul de pregatire/antrenament: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………… .

b)       echipamentul de joc: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………. .

6.2. Angajatorul se mai obliga sa asigure:

a)       alimentatie de efort ……………………………………………………………………………………………………

b)       asigurarea de accident ………………………………………………………………………………………………

c)       asistenta medicala si medicamente, dupa cum urmeaza: ……………………………………………….

d)       locuinta, pe durata prezentului contract, compusa din ……………………………………………………. pentru salariat si familia sa, pe baza unui contract accesoriu la contractul de munca, in urmatoarele conditii: ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….. .

VII. OBLIGATIILE PARTILOR

7.1. Angajatorul are urmatoarele obligatii principale:

a)       sa aduca la cunostinta jucatorului regulamentele de organizare si functionare si de ordine interioara ale clubului, precum si contractul colectiv de munca;

b)       sa asigure jucatorului conditii de pregatire corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor pe care si le-a propus (antrenori si alti specialisti calificati, terenuri si/sau sali de antrenament, de pregatire si de joc, echipament adecvat – de antrenament, competitie si, daca este cazul, de reprezentare, mijloacele necesare participarii in competitii, servicii medicale de terapeutica sportiva si de recuperare);

c)       sa puna jucatorul la dispozitie, in cazul in care este selectionat in reprezentative nationale, pentru stagiile de pregatire si sustinerea partidelor respective;

d)       sa contracteze, pe numele jucatorului, o asigurare pentru boala profesionala, incapacitate de munca, partiala sau totala, precum si de deces survenite in timpul executarii obligatiilor de serviciu;

e)       sa aplice, cu strictete, reglementarile legale si prevederile contractuale privind acordarea drepturilor salariale;

f)         sa achite, la termen, impozitele, contributia pentru asigurari sociale si celelalte obligatii stabilite de lege;

g)       sa inscrie sau/si sa predea organelor de munca si protectie sociala documentele prevazute de lege pentru evidenta platii contributiilor de asigurari sociale;

h)       sa plateasca jucatorului salariul si toate celelalte drepturi izvorate din relatiile contractuale, la zi, in cazul incetarii contractului de munca;

i)         sa primeasca, sa examineze si sa solutioneze plangerile, cererile, sesizarile sau reclamatiile jucatorului, in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca;

j)         sa indeplineasca orice alte obligatii prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca ce-i revin din raportul juridic de munca;

7.2. Salariatul (jucatorul) are urmatoarele obligatii principale:

a)       sa respecte legislatia sportiva, in general, si in domeniu, in special, regulamentele de organizare si functionare, precum si de ordine interioara ale clubului;

b)       sa-si foloseasca intreaga capacitate fizica si intelectuala, precum si aptitudinile si talentul, in interesul sau, precum si pentru apararea culorilor clubului angajator;

c)       sa participe la antrenamente, stagii de pregatire, jocuri amicale si oficiale, la actiunile de reprezentare, demonstrative si de publicitate organizate de angajator;

d)       in caz de accident, in cursul activitatii de pregatire sau de joc, ori in caz de imbolnavire, sa se prezinte, de indata, la medicul sau unitatea sanitara care deserveste angajatorul sau la cea indicata de acesta;

e)       sa se supuna tratamentelor medicale si de terapie specific sportiva prescrise, in care scop il dezleaga pe medicul curant de obligatia de pastrare a secretului profesional fata de conducerea sau imputernicitii clubului angajator;

f)         sa poarte echipamentul de antrenament, de joc si de reprezentare ale clubului, in actiunile de publicitate si de reprezentare, potrivit cerintelor si hotararilor angajatorului;

g)       sa aiba o comportare decenta, demna si civilizata in toate ocaziile astfel incat sa nu aduca nici un fel de prejudiciu angajatorului, organului coordonator pe linie sportiva si, in general, sportului romanesc, iar declaratiile sale publice nu trebuie sa aduca, de asemenea, nici un prejudiciu acestora;

h)       sa respecte indicatiile antrenorului si ale medicului clubului privind modul de viata in afara programului sau de pregatire si competitional;

i)         sa aplice normele „fair-play”-ului in activitatea sportiva si in raport cu toti cei implicati in activitatea de pregatire si in cea competitionala;

j)         sa achite, lunar, contributia pentru pensia suplimentara;

k)       sa raspunda pentru prejudiciile materiale aduse angajatorului din culpa sa;

l)         sa indeplineasca orice alte obligatii prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca ce-i revin din raportul juridic de munca.

VIII. DREPTURI DE PUBLICITATE

8.1. Odata cu incheierea prezentului contract individual de munca, jucatorul consimte sa transfere in mod exclusiv angajatorului dreptul de publicitate si imagine, in masura in care are legatura cu raporturile de munca dintre partile prezentului contract.

8.2. Dreptul de publicitate cuprinde:

a)       difuzarea de catre club de fotografii, postere, filme, inregistrari video – individuale sau in echipa – sub orice forma (secvente, jocuri integrale si in orice mod (in direct sau reluare), cu societati publice sau private;

b)       punerea la dispozitia angajatorului a semnaturii autografe sau in facsimil, pentru a putea fi folosita in scop publicitar.

8.3. Veniturile realizate de club din cesiunea dreptului de publicitate revin in proportie de …………… % angajatorului si de …………………….. % jucatorului.

8.4. a)   Folosirea de catre jucator a altor modalitati de publicitate a personalitatii sale de jucator de          …………………………… profesionist este permisa cu acordul prealabil, dat in scris, de catre angajator.

b)  Acest acord poate fi refuzat numai daca publicitatea afecteaza, nemijlocit, raporturile de   munca dintre parti.

c)  Angajatorul poate retrage, oricand, motivat, acordul pe care si l-a dat in acest scop.

8.5. Jucatorului ii este interzis sa poarte pe echipamentul de pregatire/antrenament, de joc si de reprezentare orice alta sigla sau reclama decat cea a angajatorului sau sponsorului acestuia.

IX. CLAUZE DE REZILIERE

9.1. In caz de reziliere a contractului, deosebit de consecintele ce decurg din regulamentele sportive, partile se obliga la urmatoarele:

a)       Jucatorul ………………………………………………………………………………………………………………. .

b)       Angajatorul ……………………………………………………………………………………………………………. .

X. MODIFICAREA CONTRACTULUI

10.1. Modificarea, completarea si revocarea unor clauze prevazute de prezentul contract produc efecte numai cu acordul dat in scris de cele doua parti, prin act aditional la prezentul contract.

10.2. Transferarea jucatorului se face in conditiile legislatiei muncii si potrivit regulamentelor sportive de ramura.

10.3. Prezentul contract inceteaza in modurile si in conditiile legislatiei muncii si ale regulamentelor sportive de ramura.

XI. LITIGII

11.1. Partile se obliga sa nu defere nici un litigiu instantelor judecatoresti decat dupa epuizarea tuturor mijloacelor instantelor de jurisdictie sportiva de ramura.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

Prezentul contract individual de munca a fost incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar unul s-a depus si inregistrat la organul competent, in conditiile legii.

 

ANGAJATOR

SALARIAT(A)

AVIZAT

DGMPS ……………………..

 

MODIFICAREA CONTRACTULUI

  1. Actul aditional nr. ………………….. din …………………………. .
  2. Actul aditional nr. ………………….. din …………………………. . etc.

INCETAREA CONTRACTULUI

Astazi ……………………………………………., in urma procedurii prevazute de lege, prezentul contract individual de munca inceteaza in conformitate cu prevederile ……………………………………………… din Codul muncii, pe baza ……………………………………………. (decizie, hotarare etc.) nr. ………….. din …………………….. a …………………………………. pentru urmatoarele motive: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

 

………………………………………………………

(semnatura)

 

DATE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

 

Nr.

Data

Elementul contractual

Semnatura

crt.

contractului

asupra caruia s-a

convenit modificarea

Angajator

Salariat

Functionar al

inspectoratului

teritorial de munca

           
           
           
           
           
           

 

AVIZAT

Functionarul inspectoratului de munca

Numele si prenumele ……………………………..

Semnatura ……………………………………………

 

________________

* Se inscrie specialitatea (meseria) inscrisa in actul de studii (calificare).

** Se completeaza numai daca salariatul prezinta act de studii (calificare).

*** Inscrisa in actul de studii (calificare).

 

Contract individual de munca

Angajator (persoana juridica sau persoana fizica) …………………………..

Sediul ……………………………………………………………………………………….

Inregistrat la registrul comertului din judetul …………………………………..

sub nr. ………………………………………………………………………………………

Cod fiscal ………………………………………………………………………………….

Telefon ……………………………………………………………………………………..

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA*)

 

incheiat si inregistrat sub nr. …….

la registrul inspectoratului teritorial de munca din ………….. la data de …………….

A.  Subsemnatul ……………………., reprezentant legal al persoanei juridice ………………………….. si

salariatul/salariata …………………………, domiciliat/domiciliata in localitatea ………………………., str. ………………………………. nr. ……….., judetul …………………., posesor al actului de identitate           seria ………………. nr. ………………, eliberat de …………………… la data de …………………………..,             am incheiat prezentul contract de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

I.    Durata contractului:

a)   nedeterminata, salariatul/salariata ………………………………… urmand sa inceapa activitatea la

data de ……………………..;

b)   determinata, de ………………………………., pe perioada cuprinsa intre data de …………………….

si data de ……………………. .

II.   Felul muncii

Functia

(meseria) ……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Salariatul/salariata va presta urmatoarele activitati: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Activitatea prestata se desfasoara in conditii deosebite de munca ……………………………., grupa de munca …………………. timpul lucrat in aceste conditii ………………………… . Angajatorul poate schimba, pe durata determinata, felul muncii, in conditiile legii, cu mentinerea salariului stabilit sau cu acordarea unui salariu mai mare, convenit de comun acord cu salariatul.

III.  Conditii de angajare: o norma intreaga, o fractiune de norma de ……………………. . Durata timpului de lucru este de ………………. ore/zi.

IV.  Salariul lunar este de ………………….. lei, din care salariul de baza de ………………………. lei si urmatoarele sporuri ……………………………………. . Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se platesc cu sporuri prevazute in Codul muncii sau in contractele colective de munca. Salariatul ……………………….. beneficiaza in plus si de urmatoarele drepturi banesti ……………………. . Data la care se plateste salariul este ……………………….. .

V.  In situatia in care salariatul/salariata …………………………….. este trimis/trimisa in delegatie beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) transport ………………………………;

b) cazare …………………………………;

c) diurna ………………………………… .

VI.  Durata concediului anual de odihna este de ……………. zile, in raport cu vechimea in munca a salariatului, de ………….. ani.

VII. Drepturi specifice legate de protectia muncii:

a) echipament de protectie …………………….;

b) echipament de lucru ………………………….;

c) antidoturi …………………………………………………………………………………………;

d) alimentatie de protectie …………………………………………………………………..;

e) alte drepturi si obligatii privind protectia muncii …………………………. .

VIII. Alte clauze: ………………………………………………………………………………………………………………

IX.  Obligatii generale ale partilor:

Angajatorul are obligatia:

a) sa plateasca salariatului drepturile salariale cuvenite pentru munca prestata si sa ii acorde celelalte drepturi prevazute de lege si de contractele colective de munca;

b) sa ii asigure salariatului conditii corespunzatoare de munca, cu respectarea masurilor de protectie a muncii;

c) sa retina si sa vireze la timp contributiile salariatului pentru asigurarile sociale, pensie suplimentara, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj si celelalte contributii prevazute de dispozitiile legale;

d) in cazul incetarii contractului, sa ii plateasca drepturile la zi.

Salariatul are obligatia:

a) sa realizeze norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din functia sau postul detinut si sa raspunda de indeplinirea lor fata de angajator;

b) sa respecte regulile stabilite prin regulamentul de ordine interioara al unitatii si normele de protectie a muncii, pastrarea secretului de stat si de serviciu.

X. Prezentul contract s-a incheiat in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar cel de-al treilea s-a predat si s-a inregistrat la inspectoratul teritorial de munca.

 

Angajator,

……………

Salariat,

……………………

Reprezentant legal,

…………………………..

DATE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA:

 

Nr.

crt.

Data

contractului

Elementul contractual

asupra caruia s-a

convenit modificarea

Semnatura

Angajator

Salariat

Functionar al

inspectoratului

teritorial de munca

           
           
           
           
           
           

 

AVIZAT

Functionarul inspectoratului de munca

Numele si prenumele ……………………………..

Semnatura …………………………………………….

 

____________

* Model introdus prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 747/1999 pentru aprobarea Normelor privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare a Procedurii de inregistrare a contractelor individuale de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii (M. Of. nr. 653/31.12.1999).