Tag: contract

Contract de vanzare cumparare imobil

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE

 

Incheiat astazi …………..

la …………………………….

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ……………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………… in (localitatea) …………………………… sector/judet ………………………….., fiul lui …………………………. si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……….. nr. …………………….. eliberat de …………………….., cod numeric personal …………………………., in calitate de vanzator, pe de o parte, si

1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………………….. str. …………………………… nr. ………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………….., sub nr. …………………………………….., din …………………………………….., cod fiscal nr. ……………………. din ……………………, avand contul nr. …………………………………………….. deschis la ……………………………………………., reprezentata de ……………………………………………, cu functia de ………………………, in calitate de cumparator, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Vanzatorul declara ca ii vinde cumparatorului nuda proprietate a imobilului situat in ………………………………………………, str. ……………………………………………………………… nr. ……………., compus din …………………. camere de locuit si dependinte, anexele gospodaresti, curte etc., precum si dreptul de proprietate asupra terenului aferent in suprafata de …………………. mp.

2.2. Precizez ca imi rezerv dreptul de habitatie viagera asupra intregului imobil si cer inscrierea acestuia in Cartea funciara.

2.3. Eu, vanzatorul, am dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului mai sus descris prin mostenire de la ……………………………………………………… decedat(a) la data de ……………………….. si mi-a fost eliberat certificatul de mostenitor nr. ……………………………. din ……………………………… in dosarul nr. ………………… de catre ……………… .

III. PRETUL CONTRACTULUI

3.1. Pretul de vanzare este de …………………. lei/o valuta convertibila, echivalentul a ……………….. lei, calculat la cursul de schimb valutar de ………………. lei/o valuta convertibila.

3.2. Aceasta suma a fost incasata de cumparator de la vanzator, astazi, ……….. data autentificarii prezentului contract, data de la care imobilul intra in stapanirea cumparatorului de fapt si de drept.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Obligatiile vanzatorului sunt urmatoarele:

a)       sa predea imobilul descris la pct. 2.1 de mai sus, la data prevazuta in contract;

b)       sa garanteze cumparatorul impotriva evictiunii si impotriva viciilor ascunse.

4.2. Obligatiile cumparatorului sunt urmatoarele:

a)       sa efectueze plata pretului la locul si data mentionate la pct. 3.1 si 3.2 prin contract sau la locul unde se face predarea imobilului;

b)       sa suporte taxele aferente incheierii prezentului contract; c) sa accepte dreptul de habitatie viagera a vanzatorului.

V. RASPUNDEREA PENTRU EVICTIUNE ASUPRA BUNULUI IMOBIL

5.1. Eu, vanzatorul declar si garantez pe proprie raspundere, sub sanctiunea legii penale, ca imobilul nu a fost scos din circuitul civil, ramanand continuu in proprietatea mea, ca nu face obiectul nici unui litigiu juridic, nu este grevat de sarcini sau servituti si garantez pe cumparator impotriva oricarei evictiuni totale sau partiale in conformitate cu prevederile art. 1337 din Codul civil.

5.2. Transmiterea nudei proprietati asupra bunului imobil cumparatorului are loc astazi, data autentificarii prezentului contract, cumparatorul dobandind posesia si folosinta imobilului la data decesului vanzatorului.

VI. CLAUZE FINALE

6.1. Partile declara ca pretul mentionat mai sus este pretul real intervenit intre ei, au luat cunostinta de dispozitiile art. 1303 Cod civil, art. 12 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, precum si de prevederile art. 6 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, potrivit carora, in cazul in care printr-un act ascuns inteleg sa plateasca un pret mai mare decat cel indicat, atat prezentul act autentic, cat si actul ascuns sunt lovite de nulitate si isi asuma intreaga raspundere pentru cele declarate in continutul prezentului contract ca fiind date reale.

6.2. Taxele si impozitele la stat sunt achitate la zi de vanzator, asa cum rezulta din certificatul nr. ……. eliberat de ……………………, urmand ca astazi, data autentificarii contractului, sa treaca asupra cumparatorului, care suporta si taxa de timbru, timbrul judiciar si onorariul notarului public.

6.3. Cumparatorul ce a cumparat de la vanzator nuda proprietate asupra imobilului descris mai sus, cu pretul si in conditiile mentionate se declara intru totul de acord cu continutul prezentului contract.

6.4. Prezentul contract de vanzare-cumparare a fost incheiat intr-un numar de …………. exemplare, din care ………………… astazi ……………….. data semnarii lui.

 

VANZATOR,

CUMPARATOR,

 

Contract de vanzare cumparare

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

 

Incheiat astazi ……………

la ……………………………..

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in (localitatea) ……………………….., str. …………………………………. nr. …………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………………., sub nr. …………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………… din ……………………………, avand contul nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentata de ………………………………….., cu functia de ………………………………….., in calitate de vanzator, pe de o parte, si

sau

1.1. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ……………………………………., str. …………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………………………., posesoarea autorizatiei nr. …………….. din ……………., eliberata de Primaria ……………………….., codul fiscal nr. …………………………. din ……………………….., avand contul nr. ……………………….., deschis la …………………………………., reprezentata de …………………………………………, cu functia de …………………………………., in calitate de vanzator, pe de o parte, si

1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. ……………………………….. nr. ………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………………, sub nr. ………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………. din ……………………………., avand contul nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentata de ………………………………….., cu functia de ………………………………….., in calitate de cumparator, pe de alta parte,

sau

1.2. Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ……………………………………………., str. ………………………… nr. ……………, bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judet ………………………………………, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………………………………… din ………………………………….., a Tribunalului …………………………., codul fiscal nr. …………………. din …………………………, avand contul nr. ……………………., deschis la ………………………………….., reprezentata de ………………., cu functia de ……….., in calitate de cumparator, pe de alta parte,

sau

1.2. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ……………………………………., str. ………………………………… nr. ………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………………………, posesoarea autorizatiei nr. ………………. din ………………, eliberata de Primaria ……………………., codul fiscal nr. …………………………. din ……………………….., avand contul nr. ……………………….., deschis la ………………………., reprezentata de …………………………, cu functia de …………………., in calitate de cumparator, pe de alta parte,

sau

1.2. D ……………………………….., domiciliat in ……………………………………., str. ………………………………. nr. ……….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………… in (localitatea) ……………….. sector/judet …………., fiul lui ………………………………….. si al …………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………….. nr. ……………………….., eliberat de …………………….., cod numeric personal …………………………………, in calitate de cumparator, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Vanzatorul sa obliga sa vanda, iar cumparatorul accepta sa cumpere marfurile in sortimentele, cantitatile, calitatea si preturile prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul contract.

2.2. Marfurile care fac obiectul vanzarii-cumpararii sunt in valoare totala de ………………………………., vanzatorul avand obligatia sa le livreze cumparatorului la ………………………….. pana la data de ……………………………… .

2.3. Cheltuielile de livrare a marfurilor (expediere, incarcare-descarcare, manipulare, transport si altele) se suporta de ……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… .

2.4. Marfurile livrate vor fi insotite de urmatoarele documente …………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… .

2.5. In cazul in care vanzatorul intarzie din vina sa livrarea marfurilor, in conditiile si la termenele prevazute de prezentul contract, este obligat la plata unei penalizari de ……………………………% pe zi de intarziere din valoarea marfurilor nelivrate, dar nu mai mult de aceasta valoare.

2.6. Vanzatorul poate livra marfurile contractate inainte de data prevazuta de prezentul contract, numai daca obtine acordul scris al cumparatorului.

2.7. La locul si data prevazute pentru livrarea marfurilor, dreptul de proprietate si riscurile se transfera cumparatorului.

III. RECEPTIA SI ACCEPTAREA MARFURILOR

3.1. Receptia marfurilor se face de catre comisia de receptie convenita de parti si formata din:

a)       delegatul vanzatorului ………………………………

b)       delegatul cumparatorului ………………………….

c)       comisia de receptie incheie un proces-verbal care va face parte integranta din prezentul contract.

3.2. a)   Cumparatorul are dreptul sa refuze marfurile deteriorate sau care nu corespund calitatii     convenite, sa semnaleze eventualele lipsuri si sa ceara inlocuirea lor, iar vanzatorul are          obligatia sa inlocuiasca bunurile deteriorate sau necorespunzatoare calitativ si sa completeze          lipsurile cantitative constatate cu ocazia receptiei.

b)  Vanzatorul are la dispozitie ……………… zile pentru completarea marfurilor care lipsesc, sunt       deteriorate sau necorespunzatoare.

3.3. Refuzul unor marfuri nu-l scuteste pe cumparator de obligatia de a plati marfurile pe care nu le refuza sau de a executa si celelalte obligatii contractuale.

3.4. In cazul in care marfurile lipsa, deteriorate sau necorespunzatoare calitativ reprezinta mai mult de ……………… % din intreaga cantitate, cumparatorul are dreptul de a refuza receptia/primirea lor.

3.5. Cheltuielile efectuate cu inlocuirea marfurilor constatate cu ocazia receptiei ca fiind lipsa, deteriorate sau necorespunzatoare cantitativ se suporta de catre vanzator.

IV. GARANTII

4.1. Vanzatorul garanteaza ca marfurile care fac obiectul prezentului contract sunt in concordanta cu standardele de calitate in vigoare.

4.2. Termenele de garantie a marfurilor sunt inscrise pe ambalaje, iar pentru sortimentele care nu au inscriptionari, termenele sunt urmatoarele: …………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………… .

4.3. Vanzatorul garanteaza, de asemenea, contra evictiunii si a viciilor ascunse ale marfurilor.

V. PLATA PRETULUI

5.1. Cumparatorul va plati suma de ……………………. lei reprezentand contravaloarea marfurilor, la data de ……………………, lei in numerar/ordin de plata, din care …………………… lei in avans, la incheierea prezentului contract.

5.2. In cazul platii unui avans, daca cumparatorul refuza partial sau total marfurile, vanzatorul este obligat sa restituie sumele primite in limita valorii marfurilor refuzate, in termen de ………………… zile de la data notificarii refuzului.

5.3. Pentru orice intarziere de plata/livrare cumparatorul/vanzatorul trebuie sa plateasca o penalizare de ………………… % pe zi din suma datorata, dar nu mai mult decat valoarea creantei.

5.4. a)   In cazul in care, anterior livrarii marfurilor, pretul acestora se majoreaza ca urmare a cresterii        costurilor materiilor prime, combustibililor, energiei electrice sau termice, transportului, fortei      de munca s.a.:

–           vanzatorul are dreptul sa majoreze preturile de vanzare ale marfurilor care fac obiectul prezentului contract, in raport cu majorarea costurilor, numai dupa trecerea unui interval de ……………… zile de la notificarea scrisa adresata cumparatorului;

–           cumparatorul, in termen de ………… zile de la data primirii notificarii scrise a vanzatorului, are obligatia sa comunice acestuia daca pretul majorat este acceptabil si sa solicite livrarea marfurilor.

b)       In cazul in care cumparatorul nu raspunde la notificarea scrisa in termenul de mai sus, aceasta este considerata o acceptare tacita a pretului majorat.

c)       Daca cumparatorul refuza, in scris, sa accepte pretul majorat, contractul inceteaza fara nici un fel de obligatii sau raspunderi din partea cumparatorului sau a vanzatorului.

VI. CLAUZE DE VALIDITATE

6.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

6.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

VII. INCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

–           nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ……., din prezentul contract;

–           este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;

–           cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

–           isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

–           in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

7.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

7.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ………………………………………………………………….. nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care …………………… astazi, ……………….. data semnarii lui.

 

VANZATOR

CUMPARATOR

 

Contract individual de munca pentru sportivi profesionisti

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

 

Incheiat astazi ……………………..

la ……………………………………….

Inregistrat la Directia Generala de Munca si

Protectie Sociala …………………………………..

sub nr. ……………………. din …………………….

…………………………………………………………..

(semnatura si parafa)

Prezentul contract individual de munca se incheie in baza contractului colectiv de munca al jucatorilor de …………………………………………. profesionisti pe anul …………………………………………….., incheiat intre Clubul …………………………………………………………………………………………….. si Sindicatul (reprezentantii salariatilor) din cadrul Clubului ………………………………………………………………………….*

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Clubul ……………………………………………………………………… cu sediul in …………………………………. str. ……………………………………………… nr. ………………….., sectorul/judetul ……………………………., inregistrat in Registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………………………………….. din …………………., reprezentat de …………………………………, avand functia de ………………………., in calitate de angajator, pe de o parte, si

1.2. D …………………………………………………………….., nascut(a) la data de ………………………………….., in localitatea ………………………………………………, sectorul/judetul ……………………………………….., fiul (fiica) lui ………………………………………. si a(l) ………………………………………………………….., cu domiciliul in ……………………………………, str. ………………………………. nr. ………….., bloc …………., scara …………, etaj ……….., ap. ……….., sectorul/judetul, posesorul buletinului/cartii de identitate seria ……….., nr. …………………….., eliberat de …………………………. la data de ………………………., cod numeric personal …………………………, in calitate de salariat, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract individual de munca, cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

________________

* Mentiunea se insereaza in contractul individual de munca numai in cazul in care a fost incheiat Contractul colectiv de munca si a fost inregistrat la organul in drept.

 

II. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract individual de munca se incheie pe o durata ……………………………….., incepand din ziua de …………………………….. si pana in ziua de ………………………….. .

III. FELUL MUNCII

3.1. Specialitatea (meseria) * ………………………………………………………………………………………………. .

3.2. Actul de studiu (calificare) ** (numarul, data eliberarii si organul emitent) ……………………………… specialitatea*** …………………………………………………………………………………………………………….

3.3. Functia pe care urmeaza sa o indeplineasca salariatul este de jucator de …………………………….. profesionist.

3.4. Delegarea, detasarea sau transferul salariatului se fac cu respectarea prevederilor legii, ale regulamentelor (organul coordonator) …………………………, precum si ale contractului colectiv de munca.

IV. SALARIZAREA

4.1. Salariul de baza lunar, corespunzator functiei si care constituie baza de calcul a contributiei de asigurari sociale si pentru pensia suplimentara este de ……………………….. lei.

4.2. Salariatul mai beneficiaza, in afara salariului de baza, de urmatoarele drepturi:

a)    Indemnizatie la incadrare in functie in valoare de: ………………….. lei, care se plateste astfel:

  1. Rata I la ……………………………………………….. – …………………………………………………… lei
  2. Rata a II-a la …………………………………………. – …………………………………………………… lei etc.

b)      Indemnizatie de reinnoire a contractului individual de munca: ………………………….. lei, care se plateste astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….. .

c)      Spor de fidelitate fata de clubul angajator in valoare de ……………………………………. lei, care se plateste astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….. .

d)      Prima de joc castigat:

  1. in organizare proprie ………………………………………………………………………………………. lei
  2. in deplasare ………………………………………………………………………………………………….. lei

sau prima de joc incheiat cu un rezultat de egalitate:

  1. in organizare proprie ………………………………………………………………………………………. lei
  2. in deplasare ………………………………………………………………………………………………….. lei

e)      Prima de gol (cos, punct) inscris: …………………………………………………………………………… lei

f)        Prima de realizare a obiectivului sportiv ………………………………………………………………….. lei

g)      Diurna de convocare in vederea pregatirii ……………………………………………………………….. lei

h)      Alte indemnizatii, premii, prime etc. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4.3. Drepturile salariale acordate la incadrare de angajator sau dobandite ulterior in cariera sa profesionala, precum si drepturile salariale care vor rezulta ca urmare a unor noi reglementari legislative sau decizii ale organelor de conducere ale clubului vor fi aduse la cunostinta salariatului, in scris, de angajator, in termen de 5 zile de la stabilirea lor.

4.4. Partile semnatare ale prezentului contract individual de munca au convenit ca unele obligatii banesti ale salariatului sa fie retinute si trimise la destinatie, cu documente legale, de catre angajator, astfel:

a)       contravaloarea eventualelor pagube produse de salariat, angajatorului, in conditiile si cuantumurile legale;

b)       ratele pentru produsele procurate de salariat;

c)       cotizatia sindicala;

d)       alte sume convenite de parti.

V. CONCEDIUL DE ODIHNA

5.1. Salariatul are dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu platit, in raport cu vechimea sa in munca, stabilit in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca.

5.2. Concediul de odihna se va efectua conform programarii (reprogramarii) stabilite de conducerea clubului angajator.

VI. ALTE DREPTURI SPECIFICE

6.1. Echipamentul sportiv este asigurat de catre angajator astfel:

a)       echipamentul de pregatire/antrenament: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………… .

b)       echipamentul de joc: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………. .

6.2. Angajatorul se mai obliga sa asigure:

a)       alimentatie de efort ……………………………………………………………………………………………………

b)       asigurarea de accident ………………………………………………………………………………………………

c)       asistenta medicala si medicamente, dupa cum urmeaza: ……………………………………………….

d)       locuinta, pe durata prezentului contract, compusa din ……………………………………………………. pentru salariat si familia sa, pe baza unui contract accesoriu la contractul de munca, in urmatoarele conditii: ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….. .

VII. OBLIGATIILE PARTILOR

7.1. Angajatorul are urmatoarele obligatii principale:

a)       sa aduca la cunostinta jucatorului regulamentele de organizare si functionare si de ordine interioara ale clubului, precum si contractul colectiv de munca;

b)       sa asigure jucatorului conditii de pregatire corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor pe care si le-a propus (antrenori si alti specialisti calificati, terenuri si/sau sali de antrenament, de pregatire si de joc, echipament adecvat – de antrenament, competitie si, daca este cazul, de reprezentare, mijloacele necesare participarii in competitii, servicii medicale de terapeutica sportiva si de recuperare);

c)       sa puna jucatorul la dispozitie, in cazul in care este selectionat in reprezentative nationale, pentru stagiile de pregatire si sustinerea partidelor respective;

d)       sa contracteze, pe numele jucatorului, o asigurare pentru boala profesionala, incapacitate de munca, partiala sau totala, precum si de deces survenite in timpul executarii obligatiilor de serviciu;

e)       sa aplice, cu strictete, reglementarile legale si prevederile contractuale privind acordarea drepturilor salariale;

f)         sa achite, la termen, impozitele, contributia pentru asigurari sociale si celelalte obligatii stabilite de lege;

g)       sa inscrie sau/si sa predea organelor de munca si protectie sociala documentele prevazute de lege pentru evidenta platii contributiilor de asigurari sociale;

h)       sa plateasca jucatorului salariul si toate celelalte drepturi izvorate din relatiile contractuale, la zi, in cazul incetarii contractului de munca;

i)         sa primeasca, sa examineze si sa solutioneze plangerile, cererile, sesizarile sau reclamatiile jucatorului, in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca;

j)         sa indeplineasca orice alte obligatii prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca ce-i revin din raportul juridic de munca;

7.2. Salariatul (jucatorul) are urmatoarele obligatii principale:

a)       sa respecte legislatia sportiva, in general, si in domeniu, in special, regulamentele de organizare si functionare, precum si de ordine interioara ale clubului;

b)       sa-si foloseasca intreaga capacitate fizica si intelectuala, precum si aptitudinile si talentul, in interesul sau, precum si pentru apararea culorilor clubului angajator;

c)       sa participe la antrenamente, stagii de pregatire, jocuri amicale si oficiale, la actiunile de reprezentare, demonstrative si de publicitate organizate de angajator;

d)       in caz de accident, in cursul activitatii de pregatire sau de joc, ori in caz de imbolnavire, sa se prezinte, de indata, la medicul sau unitatea sanitara care deserveste angajatorul sau la cea indicata de acesta;

e)       sa se supuna tratamentelor medicale si de terapie specific sportiva prescrise, in care scop il dezleaga pe medicul curant de obligatia de pastrare a secretului profesional fata de conducerea sau imputernicitii clubului angajator;

f)         sa poarte echipamentul de antrenament, de joc si de reprezentare ale clubului, in actiunile de publicitate si de reprezentare, potrivit cerintelor si hotararilor angajatorului;

g)       sa aiba o comportare decenta, demna si civilizata in toate ocaziile astfel incat sa nu aduca nici un fel de prejudiciu angajatorului, organului coordonator pe linie sportiva si, in general, sportului romanesc, iar declaratiile sale publice nu trebuie sa aduca, de asemenea, nici un prejudiciu acestora;

h)       sa respecte indicatiile antrenorului si ale medicului clubului privind modul de viata in afara programului sau de pregatire si competitional;

i)         sa aplice normele „fair-play”-ului in activitatea sportiva si in raport cu toti cei implicati in activitatea de pregatire si in cea competitionala;

j)         sa achite, lunar, contributia pentru pensia suplimentara;

k)       sa raspunda pentru prejudiciile materiale aduse angajatorului din culpa sa;

l)         sa indeplineasca orice alte obligatii prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca ce-i revin din raportul juridic de munca.

VIII. DREPTURI DE PUBLICITATE

8.1. Odata cu incheierea prezentului contract individual de munca, jucatorul consimte sa transfere in mod exclusiv angajatorului dreptul de publicitate si imagine, in masura in care are legatura cu raporturile de munca dintre partile prezentului contract.

8.2. Dreptul de publicitate cuprinde:

a)       difuzarea de catre club de fotografii, postere, filme, inregistrari video – individuale sau in echipa – sub orice forma (secvente, jocuri integrale si in orice mod (in direct sau reluare), cu societati publice sau private;

b)       punerea la dispozitia angajatorului a semnaturii autografe sau in facsimil, pentru a putea fi folosita in scop publicitar.

8.3. Veniturile realizate de club din cesiunea dreptului de publicitate revin in proportie de …………… % angajatorului si de …………………….. % jucatorului.

8.4. a)   Folosirea de catre jucator a altor modalitati de publicitate a personalitatii sale de jucator de          …………………………… profesionist este permisa cu acordul prealabil, dat in scris, de catre angajator.

b)  Acest acord poate fi refuzat numai daca publicitatea afecteaza, nemijlocit, raporturile de   munca dintre parti.

c)  Angajatorul poate retrage, oricand, motivat, acordul pe care si l-a dat in acest scop.

8.5. Jucatorului ii este interzis sa poarte pe echipamentul de pregatire/antrenament, de joc si de reprezentare orice alta sigla sau reclama decat cea a angajatorului sau sponsorului acestuia.

IX. CLAUZE DE REZILIERE

9.1. In caz de reziliere a contractului, deosebit de consecintele ce decurg din regulamentele sportive, partile se obliga la urmatoarele:

a)       Jucatorul ………………………………………………………………………………………………………………. .

b)       Angajatorul ……………………………………………………………………………………………………………. .

X. MODIFICAREA CONTRACTULUI

10.1. Modificarea, completarea si revocarea unor clauze prevazute de prezentul contract produc efecte numai cu acordul dat in scris de cele doua parti, prin act aditional la prezentul contract.

10.2. Transferarea jucatorului se face in conditiile legislatiei muncii si potrivit regulamentelor sportive de ramura.

10.3. Prezentul contract inceteaza in modurile si in conditiile legislatiei muncii si ale regulamentelor sportive de ramura.

XI. LITIGII

11.1. Partile se obliga sa nu defere nici un litigiu instantelor judecatoresti decat dupa epuizarea tuturor mijloacelor instantelor de jurisdictie sportiva de ramura.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

Prezentul contract individual de munca a fost incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar unul s-a depus si inregistrat la organul competent, in conditiile legii.

 

ANGAJATOR

SALARIAT(A)

AVIZAT

DGMPS ……………………..

 

MODIFICAREA CONTRACTULUI

  1. Actul aditional nr. ………………….. din …………………………. .
  2. Actul aditional nr. ………………….. din …………………………. . etc.

INCETAREA CONTRACTULUI

Astazi ……………………………………………., in urma procedurii prevazute de lege, prezentul contract individual de munca inceteaza in conformitate cu prevederile ……………………………………………… din Codul muncii, pe baza ……………………………………………. (decizie, hotarare etc.) nr. ………….. din …………………….. a …………………………………. pentru urmatoarele motive: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

 

………………………………………………………

(semnatura)

 

DATE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

 

Nr.

Data

Elementul contractual

Semnatura

crt.

contractului

asupra caruia s-a

convenit modificarea

Angajator

Salariat

Functionar al

inspectoratului

teritorial de munca

           
           
           
           
           
           

 

AVIZAT

Functionarul inspectoratului de munca

Numele si prenumele ……………………………..

Semnatura ……………………………………………

 

________________

* Se inscrie specialitatea (meseria) inscrisa in actul de studii (calificare).

** Se completeaza numai daca salariatul prezinta act de studii (calificare).

*** Inscrisa in actul de studii (calificare).

 

Contract individual de munca

Angajator (persoana juridica sau persoana fizica) …………………………..

Sediul ……………………………………………………………………………………….

Inregistrat la registrul comertului din judetul …………………………………..

sub nr. ………………………………………………………………………………………

Cod fiscal ………………………………………………………………………………….

Telefon ……………………………………………………………………………………..

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA*)

 

incheiat si inregistrat sub nr. …….

la registrul inspectoratului teritorial de munca din ………….. la data de …………….

A.  Subsemnatul ……………………., reprezentant legal al persoanei juridice ………………………….. si

salariatul/salariata …………………………, domiciliat/domiciliata in localitatea ………………………., str. ………………………………. nr. ……….., judetul …………………., posesor al actului de identitate           seria ………………. nr. ………………, eliberat de …………………… la data de …………………………..,             am incheiat prezentul contract de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

I.    Durata contractului:

a)   nedeterminata, salariatul/salariata ………………………………… urmand sa inceapa activitatea la

data de ……………………..;

b)   determinata, de ………………………………., pe perioada cuprinsa intre data de …………………….

si data de ……………………. .

II.   Felul muncii

Functia

(meseria) ……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Salariatul/salariata va presta urmatoarele activitati: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Activitatea prestata se desfasoara in conditii deosebite de munca ……………………………., grupa de munca …………………. timpul lucrat in aceste conditii ………………………… . Angajatorul poate schimba, pe durata determinata, felul muncii, in conditiile legii, cu mentinerea salariului stabilit sau cu acordarea unui salariu mai mare, convenit de comun acord cu salariatul.

III.  Conditii de angajare: o norma intreaga, o fractiune de norma de ……………………. . Durata timpului de lucru este de ………………. ore/zi.

IV.  Salariul lunar este de ………………….. lei, din care salariul de baza de ………………………. lei si urmatoarele sporuri ……………………………………. . Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se platesc cu sporuri prevazute in Codul muncii sau in contractele colective de munca. Salariatul ……………………….. beneficiaza in plus si de urmatoarele drepturi banesti ……………………. . Data la care se plateste salariul este ……………………….. .

V.  In situatia in care salariatul/salariata …………………………….. este trimis/trimisa in delegatie beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) transport ………………………………;

b) cazare …………………………………;

c) diurna ………………………………… .

VI.  Durata concediului anual de odihna este de ……………. zile, in raport cu vechimea in munca a salariatului, de ………….. ani.

VII. Drepturi specifice legate de protectia muncii:

a) echipament de protectie …………………….;

b) echipament de lucru ………………………….;

c) antidoturi …………………………………………………………………………………………;

d) alimentatie de protectie …………………………………………………………………..;

e) alte drepturi si obligatii privind protectia muncii …………………………. .

VIII. Alte clauze: ………………………………………………………………………………………………………………

IX.  Obligatii generale ale partilor:

Angajatorul are obligatia:

a) sa plateasca salariatului drepturile salariale cuvenite pentru munca prestata si sa ii acorde celelalte drepturi prevazute de lege si de contractele colective de munca;

b) sa ii asigure salariatului conditii corespunzatoare de munca, cu respectarea masurilor de protectie a muncii;

c) sa retina si sa vireze la timp contributiile salariatului pentru asigurarile sociale, pensie suplimentara, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj si celelalte contributii prevazute de dispozitiile legale;

d) in cazul incetarii contractului, sa ii plateasca drepturile la zi.

Salariatul are obligatia:

a) sa realizeze norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din functia sau postul detinut si sa raspunda de indeplinirea lor fata de angajator;

b) sa respecte regulile stabilite prin regulamentul de ordine interioara al unitatii si normele de protectie a muncii, pastrarea secretului de stat si de serviciu.

X. Prezentul contract s-a incheiat in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar cel de-al treilea s-a predat si s-a inregistrat la inspectoratul teritorial de munca.

 

Angajator,

……………

Salariat,

……………………

Reprezentant legal,

…………………………..

DATE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA:

 

Nr.

crt.

Data

contractului

Elementul contractual

asupra caruia s-a

convenit modificarea

Semnatura

Angajator

Salariat

Functionar al

inspectoratului

teritorial de munca

           
           
           
           
           
           

 

AVIZAT

Functionarul inspectoratului de munca

Numele si prenumele ……………………………..

Semnatura …………………………………………….

 

____________

* Model introdus prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 747/1999 pentru aprobarea Normelor privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare a Procedurii de inregistrare a contractelor individuale de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii (M. Of. nr. 653/31.12.1999).