Tag: conventie civila

Contract de vanzare cumparare

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

 

Incheiat astazi ……………

la ……………………………..

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in (localitatea) ……………………….., str. …………………………………. nr. …………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………………., sub nr. …………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………… din ……………………………, avand contul nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentata de ………………………………….., cu functia de ………………………………….., in calitate de vanzator, pe de o parte, si

sau

1.1. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ……………………………………., str. …………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………………………., posesoarea autorizatiei nr. …………….. din ……………., eliberata de Primaria ……………………….., codul fiscal nr. …………………………. din ……………………….., avand contul nr. ……………………….., deschis la …………………………………., reprezentata de …………………………………………, cu functia de …………………………………., in calitate de vanzator, pe de o parte, si

1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. ……………………………….. nr. ………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………………, sub nr. ………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………. din ……………………………., avand contul nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentata de ………………………………….., cu functia de ………………………………….., in calitate de cumparator, pe de alta parte,

sau

1.2. Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ……………………………………………., str. ………………………… nr. ……………, bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judet ………………………………………, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………………………………… din ………………………………….., a Tribunalului …………………………., codul fiscal nr. …………………. din …………………………, avand contul nr. ……………………., deschis la ………………………………….., reprezentata de ………………., cu functia de ……….., in calitate de cumparator, pe de alta parte,

sau

1.2. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ……………………………………., str. ………………………………… nr. ………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………………………, posesoarea autorizatiei nr. ………………. din ………………, eliberata de Primaria ……………………., codul fiscal nr. …………………………. din ……………………….., avand contul nr. ……………………….., deschis la ………………………., reprezentata de …………………………, cu functia de …………………., in calitate de cumparator, pe de alta parte,

sau

1.2. D ……………………………….., domiciliat in ……………………………………., str. ………………………………. nr. ……….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………… in (localitatea) ……………….. sector/judet …………., fiul lui ………………………………….. si al …………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………….. nr. ……………………….., eliberat de …………………….., cod numeric personal …………………………………, in calitate de cumparator, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Vanzatorul sa obliga sa vanda, iar cumparatorul accepta sa cumpere marfurile in sortimentele, cantitatile, calitatea si preturile prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul contract.

2.2. Marfurile care fac obiectul vanzarii-cumpararii sunt in valoare totala de ………………………………., vanzatorul avand obligatia sa le livreze cumparatorului la ………………………….. pana la data de ……………………………… .

2.3. Cheltuielile de livrare a marfurilor (expediere, incarcare-descarcare, manipulare, transport si altele) se suporta de ……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… .

2.4. Marfurile livrate vor fi insotite de urmatoarele documente …………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… .

2.5. In cazul in care vanzatorul intarzie din vina sa livrarea marfurilor, in conditiile si la termenele prevazute de prezentul contract, este obligat la plata unei penalizari de ……………………………% pe zi de intarziere din valoarea marfurilor nelivrate, dar nu mai mult de aceasta valoare.

2.6. Vanzatorul poate livra marfurile contractate inainte de data prevazuta de prezentul contract, numai daca obtine acordul scris al cumparatorului.

2.7. La locul si data prevazute pentru livrarea marfurilor, dreptul de proprietate si riscurile se transfera cumparatorului.

III. RECEPTIA SI ACCEPTAREA MARFURILOR

3.1. Receptia marfurilor se face de catre comisia de receptie convenita de parti si formata din:

a)       delegatul vanzatorului ………………………………

b)       delegatul cumparatorului ………………………….

c)       comisia de receptie incheie un proces-verbal care va face parte integranta din prezentul contract.

3.2. a)   Cumparatorul are dreptul sa refuze marfurile deteriorate sau care nu corespund calitatii     convenite, sa semnaleze eventualele lipsuri si sa ceara inlocuirea lor, iar vanzatorul are          obligatia sa inlocuiasca bunurile deteriorate sau necorespunzatoare calitativ si sa completeze          lipsurile cantitative constatate cu ocazia receptiei.

b)  Vanzatorul are la dispozitie ……………… zile pentru completarea marfurilor care lipsesc, sunt       deteriorate sau necorespunzatoare.

3.3. Refuzul unor marfuri nu-l scuteste pe cumparator de obligatia de a plati marfurile pe care nu le refuza sau de a executa si celelalte obligatii contractuale.

3.4. In cazul in care marfurile lipsa, deteriorate sau necorespunzatoare calitativ reprezinta mai mult de ……………… % din intreaga cantitate, cumparatorul are dreptul de a refuza receptia/primirea lor.

3.5. Cheltuielile efectuate cu inlocuirea marfurilor constatate cu ocazia receptiei ca fiind lipsa, deteriorate sau necorespunzatoare cantitativ se suporta de catre vanzator.

IV. GARANTII

4.1. Vanzatorul garanteaza ca marfurile care fac obiectul prezentului contract sunt in concordanta cu standardele de calitate in vigoare.

4.2. Termenele de garantie a marfurilor sunt inscrise pe ambalaje, iar pentru sortimentele care nu au inscriptionari, termenele sunt urmatoarele: …………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………… .

4.3. Vanzatorul garanteaza, de asemenea, contra evictiunii si a viciilor ascunse ale marfurilor.

V. PLATA PRETULUI

5.1. Cumparatorul va plati suma de ……………………. lei reprezentand contravaloarea marfurilor, la data de ……………………, lei in numerar/ordin de plata, din care …………………… lei in avans, la incheierea prezentului contract.

5.2. In cazul platii unui avans, daca cumparatorul refuza partial sau total marfurile, vanzatorul este obligat sa restituie sumele primite in limita valorii marfurilor refuzate, in termen de ………………… zile de la data notificarii refuzului.

5.3. Pentru orice intarziere de plata/livrare cumparatorul/vanzatorul trebuie sa plateasca o penalizare de ………………… % pe zi din suma datorata, dar nu mai mult decat valoarea creantei.

5.4. a)   In cazul in care, anterior livrarii marfurilor, pretul acestora se majoreaza ca urmare a cresterii        costurilor materiilor prime, combustibililor, energiei electrice sau termice, transportului, fortei      de munca s.a.:

–           vanzatorul are dreptul sa majoreze preturile de vanzare ale marfurilor care fac obiectul prezentului contract, in raport cu majorarea costurilor, numai dupa trecerea unui interval de ……………… zile de la notificarea scrisa adresata cumparatorului;

–           cumparatorul, in termen de ………… zile de la data primirii notificarii scrise a vanzatorului, are obligatia sa comunice acestuia daca pretul majorat este acceptabil si sa solicite livrarea marfurilor.

b)       In cazul in care cumparatorul nu raspunde la notificarea scrisa in termenul de mai sus, aceasta este considerata o acceptare tacita a pretului majorat.

c)       Daca cumparatorul refuza, in scris, sa accepte pretul majorat, contractul inceteaza fara nici un fel de obligatii sau raspunderi din partea cumparatorului sau a vanzatorului.

VI. CLAUZE DE VALIDITATE

6.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

6.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

VII. INCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

–           nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ……., din prezentul contract;

–           este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;

–           cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

–           isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

–           in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

7.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

7.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ………………………………………………………………….. nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care …………………… astazi, ……………….. data semnarii lui.

 

VANZATOR

CUMPARATOR

 

Conventie civila de prestari servicii

Societatea Comerciala …………………………

Sediul ………………………………………………..

Codul fiscal ………………………………………..

Telefon ………………………………………………

 

CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII*)

 

I. Partile contractante

  1. …………………………, cu sediul in …………………………., str. ……………………………………. nr. ………….., telefon ……………., cont de virament nr. ………………., deschis la ………………………….., reprezentata prin …………………………., in calitate de ………………….., numita in prezentul contract angajator (beneficiar), si
  2. ……………………………., domiciliat in …………….., str. …………………….. nr. ……….., judetul ……………, nascut in localitatea …………………………., la data de ……………….., posesor al actului de identitate seria ……………….. nr. …………………, eliberat de …………………… la data de ……………………., codul numeric personal …………………………, in calitate de prestator de servicii (executant), am incheiat prezenta conventie civila in urmatoarele conditii stabilite de comun acord:

II. Obiectul conventiei civile

–          activitatea/lucrarea care urmeaza sa fie prestata ………………………..

–          remuneratia bruta stabilita pentru prestatie ………………………….. lei

–          data efectuarii platii remuneratiei …………………………….

III. Drepturile si obligatiile partilor

  1. Angajatorul se obliga:

–          sa-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale;

–          sa creeze prestatorului conditii corespunzatoare de munca, cu respectarea normelor de protectia muncii;

–          sa retina si sa vireze impozitul prevazut de lege pentru venitul realizat de prestator.

  1. Prestatorul se obliga:

–          sa presteze activitatea sau sa predea lucrarea la termenul convenit, in conditiile si de calitatea cerute de beneficiar;

–          sa respecte secretul lucrarilor si regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salariatii sai;

–          sa respecte normele de protectie a muncii specifice activitatii.

IV. Durata conventiei civile

–          Durata nedeterminata/determinata …………………….., timpul de lucru ………….. ore pe zi (pentru activitate cu caracter de regularitate, conform art. 3 lit. a) din Legea nr. 130/1999) .

–          Durata executarii lucrarii ………………… (pentru activitati prestate la asociatiile de locatari sau de proprietari, conform art. 3 lit. b) din Legea nr. 130/1999) .

V. Modificarea conventiei civile

Modificarea oricarei clauze a conventiei civile se poate face numai prin intelegere intre parti, convenita in scris, prin act aditional.

VI. Incetarea conventiei civile

Prezenta conventie civila inceteaza:

  1. prin acordul scris al partilor;
  2. din initiativa temeinic motivata a uneia dintre parti, cu un preaviz de 15 zile lucratoare.

VII. Raspunderea partilor

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezenta conventie civila atrage raspunderea partii in culpa, in afara de cazurile de exonerare prevazute de lege.

Litigiile ivite in derularea prezentei conventii civile se solutioneaza pe cale amiabila sau de catre judecatorie, in cazul in care nu s-au solutionat pe cale amiabila.

Prezenta conventie civila a fost incheiata in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru inspectoratul teritorial de munca ……………….. .

 

Angajator (Beneficiar)

Prestator (Executant)

Avizat

Functionarul inspectoratului teritorial de munca

Numele si prenumele …………………………………

Semnatura ……………………………………………….

 

_____________

* Model introdus prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale pentru aprobarea Normelor privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, a Procedurii de inregistrare a contractelor individuale de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii. In conformitate cu pct. 9 din Procedura sus-mentionata, angajatorii trebuie sa inregistreze conventiile civile de prestari de servicii intr-un registru care are urmatoarea contextura: numarul curent, numele si prenumele, domiciliul, buletin/carte de identitate seria si nr., precum si codul numeric personal, data angajarii, durata conventiei civile de prestari de servicii, programul de lucru, numarul si data inregistrarii conventiei civile de prestari de servicii la inspectoratul teritorial de munca, functia/meseria si observatii. Registrul se inregistreaza la inspectoratul teritorial de munca dupa ce a fost numerotat si snuruit.