Tag: decizie

Decizie de desfacere a contractului individual de munca


Nr. ……………….. din ………………..

Avand in vedere1) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tinand seama de2) ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

In temeiul prevederilor3) art. ….. din …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DISPUN:

1. Contractul individual de munca incheiat cu Dl/Dna ………………………………………………………….. incadrat in functia (meseria) ……………………………………….. la4) …………………………………………………… se desface incepand cu data de …………………………………….., data la care expira preavizul de 155) zile lucratoare la care are dreptul conform art. 131 alin. 1 din Codul muncii6).

2. Prezenta decizie se va comunica celui in cauza in termen de 5 zile de la emitere.

3. Impotriva prezentei decizii de desfacere a contractului individual de munca, cel in cauza se poate adresa cu contestatie la7) …………………………………. in termen de 30 de zile de la comunicare.

 

ANGAJATOR,

 

VIZAT

OF. JURIDIC

 

            NOTE

 1. Motivele desfacerii contractului de munca cu indicarea actului de constatare.
 2. Avizele sau – dupa caz – aprobarea ori hotararea cerute de art. 132 din Codul muncii in desfacerea contractului individual de munca.
 3. Se vor indica textele legale in temeiul carora se decide desfacerea contractului de munca.
 4. Compartimentul in care isi desfasoara activitatea.
 5. In contractul Colectiv de munca la nivel national pe anul 1999/2000 termenul este de 20 de zile lucratoare (art. 74 alin. 2) .
 6. Pentru cazurile de desfacere a contractului individual de munca prevazute la art. 130 lit. g-l din Codul muncii, mentiunea privind avizul nu se reitereaza in decizie.
 7. Se indica organul competent sa solutioneze contestatia.

 

Decizie de imputare

Nr. ……………….. din …………………..

Avand in vedere nota de constatare/procesul-verbal de cercetare administrativa intocmit de ……………………………………………………………………….. prin care se constata o paguba materiala in valoare de …………………………. lei, reprezentand …………………………………………………….. produsa in ziua/perioada de ……………………………. de care societatea/unitatea a luat cunostinta1) ……………………………………………………………………………

DECIDE

I. Imputarea sumei de …………………………. lei2) in sarcina:

1. (numele si prenumele) …………………………………………… avand functia de …………………………., fiul lui ………………………………. si al …………………………….. nascut la data de …………………………………. in ………………………………, sectorul/judetul …………………………., domiciliat in ………………………………… str. …………………….. nr. …, bloc …., scara …., etaj …., apart. …., sectorul/judetul …………………………., posesorul buletinului/cartii de identitate seria ………. nr. …………………………………………………., eliberat de ……………………… la data de …………………….. cod numeric personal ………………………………………., care raspunde pentru suma de ……………………… ca urmare a3) …………………………………………………..

In nota explicativa, declaratia anexata la actul de control, cel de mai sus, motiveaza producerea pagubei astfel: ……………………………………………………………………………………………………………………. .

Apararile sale sunt inlaturate de urmatoarele argumente: ……………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………. ;

3. ……………………………………………………………………………………………… .

II. Prezenta decizie de imputare se comunica celui/celor in cauza in termen de 15 zile de la emitere4).

III. Cel/cei in cauza pot introduce contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la Judecatoria ……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… 5).

 

            NOTE

 1. Modul in care a luat cunostinta de paguba.
 2. Cuantumul total al pagubei si defalcarea pe cote-parti a acesteia pentru fiecare persoana in parte, dupa criteriile stabilite de art. 105 din Codul muncii, in cazurile prevazute de acest text.
 3. Temeiurile de drept si de fapt care au determinat angajarea raspunderii materiale.
 4. Pentru a se asigura dovada comunicarii, se vor avea in vedere urmatoarele mijloace:

a)       dovada scrisa, datata si semnata de persoanele incadrate in munca, obligate la plata, prezente in unitate;

b)       scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la domiciliu, pentru persoanele care nu mai sunt in unitate;

c)       incheierea unui proces-verbal datat, in caz de refuz de primire sau notificare trimisa prin executorul judecatoresc.

Pentru evidenta si urmarirea celor obligati la plata, este indicat sa se intocmeasca si sa se pastreze, pentru fiecare debitor, un dosar in care vor fi evidentiate toate datele si care va contine actele privind constatarea pagubei, emiterea deciziei de imputare, comunicarea acesteia, precum si mentiuni privind actele remise compartimentului juridic, in vederea sustinerii intereselor unitatii ori predate altor organe in drept. In acelasi dosar se pastreaza si actele de executare efectuate de unitate, precum si cele din care rezulta cauzele neexecutarii debitului si inregistrarea acestuia in evidenta speciala.

 1. Semnatura persoanei care a emis decizia de imputare, cu mentiunea calitatii sale.