Tag: dreptul muncii

Contract individual de munca

Angajator (persoana juridica sau persoana fizica) …………………………..

Sediul ……………………………………………………………………………………….

Inregistrat la registrul comertului din judetul …………………………………..

sub nr. ………………………………………………………………………………………

Cod fiscal ………………………………………………………………………………….

Telefon ……………………………………………………………………………………..

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA*)

 

incheiat si inregistrat sub nr. …….

la registrul inspectoratului teritorial de munca din ………….. la data de …………….

A.  Subsemnatul ……………………., reprezentant legal al persoanei juridice ………………………….. si

salariatul/salariata …………………………, domiciliat/domiciliata in localitatea ………………………., str. ………………………………. nr. ……….., judetul …………………., posesor al actului de identitate           seria ………………. nr. ………………, eliberat de …………………… la data de …………………………..,             am incheiat prezentul contract de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

I.    Durata contractului:

a)   nedeterminata, salariatul/salariata ………………………………… urmand sa inceapa activitatea la

data de ……………………..;

b)   determinata, de ………………………………., pe perioada cuprinsa intre data de …………………….

si data de ……………………. .

II.   Felul muncii

Functia

(meseria) ……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Salariatul/salariata va presta urmatoarele activitati: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Activitatea prestata se desfasoara in conditii deosebite de munca ……………………………., grupa de munca …………………. timpul lucrat in aceste conditii ………………………… . Angajatorul poate schimba, pe durata determinata, felul muncii, in conditiile legii, cu mentinerea salariului stabilit sau cu acordarea unui salariu mai mare, convenit de comun acord cu salariatul.

III.  Conditii de angajare: o norma intreaga, o fractiune de norma de ……………………. . Durata timpului de lucru este de ………………. ore/zi.

IV.  Salariul lunar este de ………………….. lei, din care salariul de baza de ………………………. lei si urmatoarele sporuri ……………………………………. . Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se platesc cu sporuri prevazute in Codul muncii sau in contractele colective de munca. Salariatul ……………………….. beneficiaza in plus si de urmatoarele drepturi banesti ……………………. . Data la care se plateste salariul este ……………………….. .

V.  In situatia in care salariatul/salariata …………………………….. este trimis/trimisa in delegatie beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) transport ………………………………;

b) cazare …………………………………;

c) diurna ………………………………… .

VI.  Durata concediului anual de odihna este de ……………. zile, in raport cu vechimea in munca a salariatului, de ………….. ani.

VII. Drepturi specifice legate de protectia muncii:

a) echipament de protectie …………………….;

b) echipament de lucru ………………………….;

c) antidoturi …………………………………………………………………………………………;

d) alimentatie de protectie …………………………………………………………………..;

e) alte drepturi si obligatii privind protectia muncii …………………………. .

VIII. Alte clauze: ………………………………………………………………………………………………………………

IX.  Obligatii generale ale partilor:

Angajatorul are obligatia:

a) sa plateasca salariatului drepturile salariale cuvenite pentru munca prestata si sa ii acorde celelalte drepturi prevazute de lege si de contractele colective de munca;

b) sa ii asigure salariatului conditii corespunzatoare de munca, cu respectarea masurilor de protectie a muncii;

c) sa retina si sa vireze la timp contributiile salariatului pentru asigurarile sociale, pensie suplimentara, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj si celelalte contributii prevazute de dispozitiile legale;

d) in cazul incetarii contractului, sa ii plateasca drepturile la zi.

Salariatul are obligatia:

a) sa realizeze norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din functia sau postul detinut si sa raspunda de indeplinirea lor fata de angajator;

b) sa respecte regulile stabilite prin regulamentul de ordine interioara al unitatii si normele de protectie a muncii, pastrarea secretului de stat si de serviciu.

X. Prezentul contract s-a incheiat in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar cel de-al treilea s-a predat si s-a inregistrat la inspectoratul teritorial de munca.

 

Angajator,

……………

Salariat,

……………………

Reprezentant legal,

…………………………..

DATE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA:

 

Nr.

crt.

Data

contractului

Elementul contractual

asupra caruia s-a

convenit modificarea

Semnatura

Angajator

Salariat

Functionar al

inspectoratului

teritorial de munca

           
           
           
           
           
           

 

AVIZAT

Functionarul inspectoratului de munca

Numele si prenumele ……………………………..

Semnatura …………………………………………….

 

____________

* Model introdus prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 747/1999 pentru aprobarea Normelor privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare a Procedurii de inregistrare a contractelor individuale de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii (M. Of. nr. 653/31.12.1999).

 

Decizie de desfacere a contractului individual de munca


Nr. ……………….. din ………………..

Avand in vedere1) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tinand seama de2) ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

In temeiul prevederilor3) art. ….. din …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DISPUN:

1. Contractul individual de munca incheiat cu Dl/Dna ………………………………………………………….. incadrat in functia (meseria) ……………………………………….. la4) …………………………………………………… se desface incepand cu data de …………………………………….., data la care expira preavizul de 155) zile lucratoare la care are dreptul conform art. 131 alin. 1 din Codul muncii6).

2. Prezenta decizie se va comunica celui in cauza in termen de 5 zile de la emitere.

3. Impotriva prezentei decizii de desfacere a contractului individual de munca, cel in cauza se poate adresa cu contestatie la7) …………………………………. in termen de 30 de zile de la comunicare.

 

ANGAJATOR,

 

VIZAT

OF. JURIDIC

 

            NOTE

 1. Motivele desfacerii contractului de munca cu indicarea actului de constatare.
 2. Avizele sau – dupa caz – aprobarea ori hotararea cerute de art. 132 din Codul muncii in desfacerea contractului individual de munca.
 3. Se vor indica textele legale in temeiul carora se decide desfacerea contractului de munca.
 4. Compartimentul in care isi desfasoara activitatea.
 5. In contractul Colectiv de munca la nivel national pe anul 1999/2000 termenul este de 20 de zile lucratoare (art. 74 alin. 2) .
 6. Pentru cazurile de desfacere a contractului individual de munca prevazute la art. 130 lit. g-l din Codul muncii, mentiunea privind avizul nu se reitereaza in decizie.
 7. Se indica organul competent sa solutioneze contestatia.

 

Decizie de imputare

Nr. ……………….. din …………………..

Avand in vedere nota de constatare/procesul-verbal de cercetare administrativa intocmit de ……………………………………………………………………….. prin care se constata o paguba materiala in valoare de …………………………. lei, reprezentand …………………………………………………….. produsa in ziua/perioada de ……………………………. de care societatea/unitatea a luat cunostinta1) ……………………………………………………………………………

DECIDE

I. Imputarea sumei de …………………………. lei2) in sarcina:

1. (numele si prenumele) …………………………………………… avand functia de …………………………., fiul lui ………………………………. si al …………………………….. nascut la data de …………………………………. in ………………………………, sectorul/judetul …………………………., domiciliat in ………………………………… str. …………………….. nr. …, bloc …., scara …., etaj …., apart. …., sectorul/judetul …………………………., posesorul buletinului/cartii de identitate seria ………. nr. …………………………………………………., eliberat de ……………………… la data de …………………….. cod numeric personal ………………………………………., care raspunde pentru suma de ……………………… ca urmare a3) …………………………………………………..

In nota explicativa, declaratia anexata la actul de control, cel de mai sus, motiveaza producerea pagubei astfel: ……………………………………………………………………………………………………………………. .

Apararile sale sunt inlaturate de urmatoarele argumente: ……………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………. ;

3. ……………………………………………………………………………………………… .

II. Prezenta decizie de imputare se comunica celui/celor in cauza in termen de 15 zile de la emitere4).

III. Cel/cei in cauza pot introduce contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la Judecatoria ……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… 5).

 

            NOTE

 1. Modul in care a luat cunostinta de paguba.
 2. Cuantumul total al pagubei si defalcarea pe cote-parti a acesteia pentru fiecare persoana in parte, dupa criteriile stabilite de art. 105 din Codul muncii, in cazurile prevazute de acest text.
 3. Temeiurile de drept si de fapt care au determinat angajarea raspunderii materiale.
 4. Pentru a se asigura dovada comunicarii, se vor avea in vedere urmatoarele mijloace:

a)       dovada scrisa, datata si semnata de persoanele incadrate in munca, obligate la plata, prezente in unitate;

b)       scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la domiciliu, pentru persoanele care nu mai sunt in unitate;

c)       incheierea unui proces-verbal datat, in caz de refuz de primire sau notificare trimisa prin executorul judecatoresc.

Pentru evidenta si urmarirea celor obligati la plata, este indicat sa se intocmeasca si sa se pastreze, pentru fiecare debitor, un dosar in care vor fi evidentiate toate datele si care va contine actele privind constatarea pagubei, emiterea deciziei de imputare, comunicarea acesteia, precum si mentiuni privind actele remise compartimentului juridic, in vederea sustinerii intereselor unitatii ori predate altor organe in drept. In acelasi dosar se pastreaza si actele de executare efectuate de unitate, precum si cele din care rezulta cauzele neexecutarii debitului si inregistrarea acestuia in evidenta speciala.

 1. Semnatura persoanei care a emis decizia de imputare, cu mentiunea calitatii sale.