Month: June 2012

Cine suntem…

Avocat Radu Marca

Specialistii Cabinetului de Avocat Radu Marca din Bacau sunt aici pentru a va sprijini. Stam la dispozitia tuturor celor care doresc sprijinul unui avocat in fata instantelor romane sau straine,  instantelor de arbitraj, Oficiului Registrului Comertului si institutiilor publice oferind asistenta juridica si consultanta juridica de calitate, confidentialitate si profesionalism.

 

Lucrand cu noi veti castiga servicii de consultanta bine fundamentate juridic, impreuna cu servicii de reprezentare de cea mai inalta calitate, la onorarii proportionale cu valoarea si complexitatea proiectelor.

 

Activitatea acestui cabinet de avocatura este guvernata de principiile confidentialitatii si operabilitatii in relatiile cu clientii. Clientela noastra este compusa atit din clienti romani cit si straini (persoane fizice sau juridice) care conduc afaceri in Romania sau au un alt interes in Romania.

 

Mai mult, in decursul activitatii lor, avocatii cabinetului nostru au dezvoltat relatii profesionale durabile atat cu clientii, cat si cu avocati specializati din diverse domenii. Toate acestea au devenit un catalizator important in mentinerea contactului cu practica profesionala.

 

Pentru a veni in ajutorul clientilor sai, cabinetul nostru de avocatura a stabilit parteneriate cu notari publici, executori judecatoresti, contabili sau consultanti financiari, cu birouri de experti din diverse domenii de activitate si cu alti profesionisti independenti.

 

In principal, practica noastra se extinde in toate domeniile dreptului civil, penal, comercial, oferind consultanta din punct de vedere legal persoanelor fizice sau juridice, romane sau straine. Punem la dispozitia clientilor servicii legale la un inalt standard profesional, ne bucuram de apreciere in ceea ce facem si suntem recunoscuti pentru tenacitatea noastra.

 

In concluzie, noi suntem echipa care va poate gasi cea mai buna solutie la problemele pe care le aveti, iar atunci cand aceasta nu exista, noi va putem deschide noi orizonturi!

 

 

 

Contract de vanzare cumparare imobil

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE

 

Incheiat astazi …………..

la …………………………….

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet ……………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………… in (localitatea) …………………………… sector/judet ………………………….., fiul lui …………………………. si al ……………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……….. nr. …………………….. eliberat de …………………….., cod numeric personal …………………………., in calitate de vanzator, pe de o parte, si

1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………………….. str. …………………………… nr. ………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………….., sub nr. …………………………………….., din …………………………………….., cod fiscal nr. ……………………. din ……………………, avand contul nr. …………………………………………….. deschis la ……………………………………………., reprezentata de ……………………………………………, cu functia de ………………………, in calitate de cumparator, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Vanzatorul declara ca ii vinde cumparatorului nuda proprietate a imobilului situat in ………………………………………………, str. ……………………………………………………………… nr. ……………., compus din …………………. camere de locuit si dependinte, anexele gospodaresti, curte etc., precum si dreptul de proprietate asupra terenului aferent in suprafata de …………………. mp.

2.2. Precizez ca imi rezerv dreptul de habitatie viagera asupra intregului imobil si cer inscrierea acestuia in Cartea funciara.

2.3. Eu, vanzatorul, am dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului mai sus descris prin mostenire de la ……………………………………………………… decedat(a) la data de ……………………….. si mi-a fost eliberat certificatul de mostenitor nr. ……………………………. din ……………………………… in dosarul nr. ………………… de catre ……………… .

III. PRETUL CONTRACTULUI

3.1. Pretul de vanzare este de …………………. lei/o valuta convertibila, echivalentul a ……………….. lei, calculat la cursul de schimb valutar de ………………. lei/o valuta convertibila.

3.2. Aceasta suma a fost incasata de cumparator de la vanzator, astazi, ……….. data autentificarii prezentului contract, data de la care imobilul intra in stapanirea cumparatorului de fapt si de drept.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Obligatiile vanzatorului sunt urmatoarele:

a)       sa predea imobilul descris la pct. 2.1 de mai sus, la data prevazuta in contract;

b)       sa garanteze cumparatorul impotriva evictiunii si impotriva viciilor ascunse.

4.2. Obligatiile cumparatorului sunt urmatoarele:

a)       sa efectueze plata pretului la locul si data mentionate la pct. 3.1 si 3.2 prin contract sau la locul unde se face predarea imobilului;

b)       sa suporte taxele aferente incheierii prezentului contract; c) sa accepte dreptul de habitatie viagera a vanzatorului.

V. RASPUNDEREA PENTRU EVICTIUNE ASUPRA BUNULUI IMOBIL

5.1. Eu, vanzatorul declar si garantez pe proprie raspundere, sub sanctiunea legii penale, ca imobilul nu a fost scos din circuitul civil, ramanand continuu in proprietatea mea, ca nu face obiectul nici unui litigiu juridic, nu este grevat de sarcini sau servituti si garantez pe cumparator impotriva oricarei evictiuni totale sau partiale in conformitate cu prevederile art. 1337 din Codul civil.

5.2. Transmiterea nudei proprietati asupra bunului imobil cumparatorului are loc astazi, data autentificarii prezentului contract, cumparatorul dobandind posesia si folosinta imobilului la data decesului vanzatorului.

VI. CLAUZE FINALE

6.1. Partile declara ca pretul mentionat mai sus este pretul real intervenit intre ei, au luat cunostinta de dispozitiile art. 1303 Cod civil, art. 12 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, precum si de prevederile art. 6 alin. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, potrivit carora, in cazul in care printr-un act ascuns inteleg sa plateasca un pret mai mare decat cel indicat, atat prezentul act autentic, cat si actul ascuns sunt lovite de nulitate si isi asuma intreaga raspundere pentru cele declarate in continutul prezentului contract ca fiind date reale.

6.2. Taxele si impozitele la stat sunt achitate la zi de vanzator, asa cum rezulta din certificatul nr. ……. eliberat de ……………………, urmand ca astazi, data autentificarii contractului, sa treaca asupra cumparatorului, care suporta si taxa de timbru, timbrul judiciar si onorariul notarului public.

6.3. Cumparatorul ce a cumparat de la vanzator nuda proprietate asupra imobilului descris mai sus, cu pretul si in conditiile mentionate se declara intru totul de acord cu continutul prezentului contract.

6.4. Prezentul contract de vanzare-cumparare a fost incheiat intr-un numar de …………. exemplare, din care ………………… astazi ……………….. data semnarii lui.

 

VANZATOR,

CUMPARATOR,

 

Contract de vanzare cumparare comerciala

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA

 

Incheiat astazi ………………

la ………………………………..

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………………, str. …………………………………….. nr. ……………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………, sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………………… din …………………………., avand contul nr. …………………………………………, deschis la …………………………………………, existand si functionand potrivit legislatiei statului …………………………….., reprezentata de ………………………, cu functia de …………………………………, cetatean ……………………………………….., posesor act de identitate/pasaport ……………………., in calitate de vanzator, si

1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………….., str. ……………………………. nr. ………………. bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………, sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………… din ………………………….., avand contul nr. ………………………………………., deschis la ……………………………………………………., existand si functionand potrivit legislatiei statului …………………….., reprezentata de ………………………………, cu functia de …………………………………., cetatean ……………………………………….., posesor act de identitate/pasaport …………………………………., in calitate de cumparator,

au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare, in urmatoarele conditii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract il constituie trecerea din proprietatea vanzatorului in proprietatea cumparatorului, dupa ce acesta din urma va plati pretul cuvenit, a ………………… tone/metri cubi/metri liniari/bucati/perechi etc. de ………………… in conditiile INCOTERMS 1990.

2.2. Locul de determinare a cantitatii intregii marfi este …………………, iar modul in care se va efectua aceasta determinare va fi ………………… facut integral/partial. Documentul de atestare a cantitatii va fi …………………, in care obligatoriu se vor mentiona cantitatea (exprimata in unitati de masura specifice marfii), tolerantele de cantitate admise (plus/minus) pe transe de livrare, si pentru intreaga cantitate, precum si obligatia cumparatorului de a plati vanzatorului cantitatea livrata in limitele tolerantelor.

2.3. Parametrii tehnici si de calitate, pentru marfa ce face obiectul prezentului contract, sunt cei mentionati in anexa nr. 1 la prezentul contract.

2.4. Determinarea calitatii marfii se va realiza prin metoda …………………, de catre o comisie de specialitate, din (tara de origine a marfii) ………………………….., formata din ……………….. membri.

Aparatura necesara, folosita de catre comisie, analizele de laborator (daca este cazul), metodele de colectare a probelor-martor, precum si criteriile de respingere sau admitere a marfii sunt cele specificate in anexa nr. 2 la prezentul contract.

2.5. Comisia va emite un certificat de calitate pentru marfa contractata, care va cuprinde: descrierea completa a marfii, specificatia calitativa, data la care marfa a fost fabricata.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de ………………… ani, incepand cu data de ………………… pana la data de ………………… .

3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin incheierea, in scris, a unui act aditional, semnat de ambele parti.

IV. TERMENE DE LIVRARE

4.1. Vanzatorul se obliga sa expedieze marfa, la adresa indicata de cumparator, la data de ……………, in conformitate cu instructiunile acestuia.

sau

4.1. Vanzatorul se obliga sa expedieze primul lot de marfa, la data de …………………, in conformitate cu instructiunile cumparatorului.

sau

4.1. Termenul de livrare a marfii va fi cuprins intre data de ………………… si data de …………………, dar nu mai tarziu de data de …………………, termen in care sunt incluse conditiile: terminarea si reusita probelor de analiza sau de incercare, deschiderea acreditivului, obtinerea licentei de export/import etc.

4.2. Termenul de livrare a marfii va putea fi decalat in cazul in care intervin evenimente neprevazute.

4.3. Cu acordul scris al ambelor parti contractante, in conditiile prezentului contract, se vor putea efectua si livrari cu anticipatie.

V. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Valoarea totala a marfii vandute este de ………………… USD/lei. Pretul, defalcat pe sortimente de produse, este cel mentionat in anexa nr. 3 la prezentul contract.

5.2. Pretul include cheltuielile de transport pana la ………………… .

VI. MODALITATI DE PLATA SI CONDITII

6.1. Plata pretului va fi efectuata de catre cumparator vanzatorului, pe baza de ……………………….., prin ………………… .

Cumparatorul se obliga sa intreprinda tot ce este necesar si legal pentru a se efectua plata marfii in conformitate cu prevederile prezentului contract.

6.2. Plata se va efectua la data de …………………, in ……………………….. .

6.3. Documentele prin care se vor efectua platile sunt: ……………….. .

VII. AMBALAJUL SI MARCAREA

7.1. Vanzatorul se obliga a asigura un ambalaj corespunzator, care sa protejeze marfa pe tot parcursul transportului, de la expeditie pana la destinatie. Ambalajul nu va incarca costul transportului si va fi adaptat specificului mijloacelor de transport.

7.2. Pentru marfurile, care prin natura lor se livreaza fara ambalaj, vanzatorului ii revine obligatia sa le transporte in mijloace adecvate, pentru a nu le afecta calitatea si cantitatea. Modul de protejare pentru asemenea expeditii este cel descris in anexa nr. 2 la prezentul contract.

7.3. Pentru produsele care necesita ambalaj interior, vanzatorul are obligatia, in cadrul procesului de conditionare, sa asigure un ambalaj usor, estetic si rezistent, utilizabil in procesul de desfacere, prin reteaua de distribuire.

7.4. Vanzatorul se obliga sa transporte marfa in containere.

7.5. Vanzatorul are obligatia sa marcheze ambalajul, in scopul inlesnirii manipularii marfii si publicitatii comerciale.

7.6. Ambalajele vor fi insotite de foi de ambalaj, introduse in continutul lor, din care sa rezulte denumirea si felul produselor.

7.7. Marcajul va fi scris in limba ………………… si va cuprinde:

a)       denumirea marfii;

b)       data fabricatiei;

c)       greutatea bruto-neto;

d)       locul fabricatiei;

e)       alte elemente convenite de parti, functie de specificul marfii.

VIII. CONDITII DE LIVRARE

8.1. Marfa va fi livrata conform conditiei INCOTERMS 1990 (denumirea regulii INCOTERMS) ……………………………………….

8.2. Vanzatorul va comunica cumparatorului termenul prealabil al sosirii marfii la granita, precum si:

–           greutatea neta totala a marfii;

–           destinatarul

–           numele si adresa expeditorului.

8.3. Cumparatorul, in termen de 24 de ore de la sosirea marfii, va asigura descarcarea acesteia si tot ce implica prezentul contract.

IX. GARANTII

9.1. Vanzatorul are obligatia de a elibera un certificat de calitate sau un buletin de analiza pentru marfa. Abaterile de la prevederile acestor documente il obliga pe vanzator sa faca inlocuirile sau remedierile ce se impun sau sa acorde reduceri de pret ori sa aiba dreptul la majorari de pret pentru o calitate superioara celei stipulate in contract.

9.2. Pentru produsele ce vor fi utilizate imediat dupa livrare, vanzatorul stabileste un singur termen de garantie. Termenul de garantie incepe sa curga de la data de ………………………… pana la data de ……………………………………………………………………. . Garantia poate fi prelungita in urmatoarele conditii: …………………………………………………………. si inceteaza: ……………………………………….. .

9.3. Pentru produsele ce nu vor fi utilizate imediat dupa livrare, se convin doua termene de garantie: unul de fabricatie a produsului, incepand cu data de …………………, iar altul cu incepere de la data de …………………, data livrarii – termen impus pentru evitarea degradarii produsului printr-o depozitare indelungata.

9.4. Pentru produsele ce impun termen de garantie, vanzatorul va indica:

a)       inceperea termenului de garantie si durata lui;

b)       cazurile de incetare sau prelungire a termenului de garantie;

c)       data inceperii si terminarii livrarilor;

d)       documente de atestare a calitatii marfii.

9.5. Inauntrul termenului de garantie vanzatorul se obliga sa acorde asistenta tehnica pentru marfa livrata si furnizarea de piese de inlocuire, aceste operatiuni facandu-se gratuit.

9.6. Vanzatorul este raspunzator de viciile ascunse si de viciile aparente, privind calitatea marfii pe care acesta o livreaza cumparatorului.

X. CONTROLUL SI RECEPTIA MARFII

10.1. Vanzatorul este obligat sa predea marfa la locul stipulat in contract si sa transfere cumparatorului proprietatea asupra produselor, dupa incasarea pretului stabilit.

10.2. Cumparatorul se obliga sa preia marfa dupa ce a fost efectuata receptia ei cantitativa si calitativa. La finalul receptiei se va incheia un proces-verbal de receptie, semnat de participantii la operatiunea respectiva.

10.3. In cazul in care rezultatele receptiei finale nu permit preluarea marfii de catre cumparator, acesta este obligat sa depoziteze marfa in conditii normale de pastrare si conservare, fiind raspunzator de custodia ei, pe contul si cheltuielile vanzatorului.

10.4. Receptia marfii va fi facuta la …………………, de catre …………………. .

Imputernicitul din partea cumparatorului este obligat sa comunice vanzatorului, in timp rezonabil, orice defectiune sau neregula descoperita in timpul controlului. In caz contrar, neinformarea vanzatorului il lipseste pe cumparator de drepturile ce-i revin.

10.5. In cazul in care cumparatorul hotaraste sa refuze marfa, acesta trebuie sa actioneze in timp util si decis, prin notificarea vanzatorului si sa ceara instructiuni, pentru ca vanzatorul sa poata lua masurile necesare pentru limitarea pierderilor.

10.6. Daca livrarea marfii se va efectua esalonat, pentru fiecare livrare in parte, vanzatorul si cumparatorul vor incheia acte aditionale separate, iar defectiunile constatate la un lot de marfa nu vor afecta continuitatea livrarii celorlalte loturi.

10.7. Respingerea marfii nu echivaleaza cu rezilierea sau cu rezolutiunea contractului.

10.8. Riscurile ce decurg din respingerea marfii de catre cumparator revin vanzatorului.

XI. MODUL DE EFECTUARE A TRANSPORTULUI:

11.1. Transportul se va efectua ………………………………………………………………………………………………

sau

11.1. Transportul*) se va efectua combinat, astfel: …………………… .

XII. RECLAMATII

12.1. Cumparatorul are dreptul sa reclame, abaterile cantitative sau calitative si defectiuni ale produselor, determinate de vicii ascunse sau alte cauze generate din neglijenta vanzatorului.

12.2. Reclamatiile vor fi facute in termen de ………………… luni/ani de la preluarea marfii de catre cumparator de la vanzator, in scris, si vor cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele:

–           obiectul reclamatiei;

–           termenul in care au fost formulate;

–           dovezile abaterilor reclamate;

–           metoda de verificare ce trebuie folosita;

–           cauzele care au determinat defectele reclamate;

–           necesitatea pastrarii marfii reclamate in depozit, pe un termen contractual determinat;

–           modul de stingere a reclamatiilor (prin inlocuire, reparare, acordare de bonificatii) .

12.3. Defectiunile constatate in urma transportului defectuos se vor regasi in reclamatii facute de cumparator carausului, cu instiintarea vanzatorului.

XIII. INVALIDAREA PARTIALA

13.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

13.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

XIV. CESIUNEA CONTRACTULUI

14.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.

14.2. Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de …………….. zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.

XV. FORTA MAJORA

15.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

15.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

15.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

XVI. CLAUZA PENALA

16.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune interese in valoare de …………………………….., astfel: …………….. .

XVII. NOTIFICARI

17.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

17.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

17.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

17.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XVIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

18.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform regulamentului sau.

XIX. INCETAREA CONTRACTULUI

19.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

–           nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ………….., din prezentul contract;

–           este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;

–           cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

–           isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

       in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

19.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

19.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

19.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

XX. CLAUZE FINALE

20.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

20.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

20.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

20.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ……………. exemplare, din care ………………. astazi …………….., data semnarii lui.

 

VANZATOR

CUMPARATOR

 

______________

                        *) Modul de efectuare a transportului este in functie de specificul produselor ce trebuie transportate. Astfel, vor fi stipulate in contract: caile de transport, mijloacele de transport, necesitatea adaptarii ambalajelor exterioare sau containerelor cu specificul mijloacelor de transport, tranzitorii.

 

Contract de vanzare cumparare

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

 

Incheiat astazi ……………

la ……………………………..

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in (localitatea) ……………………….., str. …………………………………. nr. …………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………………., sub nr. …………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………… din ……………………………, avand contul nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentata de ………………………………….., cu functia de ………………………………….., in calitate de vanzator, pe de o parte, si

sau

1.1. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ……………………………………., str. …………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………………………., posesoarea autorizatiei nr. …………….. din ……………., eliberata de Primaria ……………………….., codul fiscal nr. …………………………. din ……………………….., avand contul nr. ……………………….., deschis la …………………………………., reprezentata de …………………………………………, cu functia de …………………………………., in calitate de vanzator, pe de o parte, si

1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………….., str. ……………………………….. nr. ………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………………………, sub nr. ………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………. din ……………………………., avand contul nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentata de ………………………………….., cu functia de ………………………………….., in calitate de cumparator, pe de alta parte,

sau

1.2. Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………………………………………………, cu sediul in (localitatea) ……………………………………………., str. ………………………… nr. ……………, bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament …….., sector/judet ………………………………………, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………………………………… din ………………………………….., a Tribunalului …………………………., codul fiscal nr. …………………. din …………………………, avand contul nr. ……………………., deschis la ………………………………….., reprezentata de ………………., cu functia de ……….., in calitate de cumparator, pe de alta parte,

sau

1.2. Intreprinderea/Asociatia …………………………………………………………………………………………………., cu sediul in (localitatea) ……………………………………., str. ………………………………… nr. ………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet ……………………………………, posesoarea autorizatiei nr. ………………. din ………………, eliberata de Primaria ……………………., codul fiscal nr. …………………………. din ……………………….., avand contul nr. ……………………….., deschis la ………………………., reprezentata de …………………………, cu functia de …………………., in calitate de cumparator, pe de alta parte,

sau

1.2. D ……………………………….., domiciliat in ……………………………………., str. ………………………………. nr. ……….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judet ………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………… in (localitatea) ……………….. sector/judet …………., fiul lui ………………………………….. si al …………………………………, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………….. nr. ……………………….., eliberat de …………………….., cod numeric personal …………………………………, in calitate de cumparator, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Vanzatorul sa obliga sa vanda, iar cumparatorul accepta sa cumpere marfurile in sortimentele, cantitatile, calitatea si preturile prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul contract.

2.2. Marfurile care fac obiectul vanzarii-cumpararii sunt in valoare totala de ………………………………., vanzatorul avand obligatia sa le livreze cumparatorului la ………………………….. pana la data de ……………………………… .

2.3. Cheltuielile de livrare a marfurilor (expediere, incarcare-descarcare, manipulare, transport si altele) se suporta de ……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… .

2.4. Marfurile livrate vor fi insotite de urmatoarele documente …………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… .

2.5. In cazul in care vanzatorul intarzie din vina sa livrarea marfurilor, in conditiile si la termenele prevazute de prezentul contract, este obligat la plata unei penalizari de ……………………………% pe zi de intarziere din valoarea marfurilor nelivrate, dar nu mai mult de aceasta valoare.

2.6. Vanzatorul poate livra marfurile contractate inainte de data prevazuta de prezentul contract, numai daca obtine acordul scris al cumparatorului.

2.7. La locul si data prevazute pentru livrarea marfurilor, dreptul de proprietate si riscurile se transfera cumparatorului.

III. RECEPTIA SI ACCEPTAREA MARFURILOR

3.1. Receptia marfurilor se face de catre comisia de receptie convenita de parti si formata din:

a)       delegatul vanzatorului ………………………………

b)       delegatul cumparatorului ………………………….

c)       comisia de receptie incheie un proces-verbal care va face parte integranta din prezentul contract.

3.2. a)   Cumparatorul are dreptul sa refuze marfurile deteriorate sau care nu corespund calitatii     convenite, sa semnaleze eventualele lipsuri si sa ceara inlocuirea lor, iar vanzatorul are          obligatia sa inlocuiasca bunurile deteriorate sau necorespunzatoare calitativ si sa completeze          lipsurile cantitative constatate cu ocazia receptiei.

b)  Vanzatorul are la dispozitie ……………… zile pentru completarea marfurilor care lipsesc, sunt       deteriorate sau necorespunzatoare.

3.3. Refuzul unor marfuri nu-l scuteste pe cumparator de obligatia de a plati marfurile pe care nu le refuza sau de a executa si celelalte obligatii contractuale.

3.4. In cazul in care marfurile lipsa, deteriorate sau necorespunzatoare calitativ reprezinta mai mult de ……………… % din intreaga cantitate, cumparatorul are dreptul de a refuza receptia/primirea lor.

3.5. Cheltuielile efectuate cu inlocuirea marfurilor constatate cu ocazia receptiei ca fiind lipsa, deteriorate sau necorespunzatoare cantitativ se suporta de catre vanzator.

IV. GARANTII

4.1. Vanzatorul garanteaza ca marfurile care fac obiectul prezentului contract sunt in concordanta cu standardele de calitate in vigoare.

4.2. Termenele de garantie a marfurilor sunt inscrise pe ambalaje, iar pentru sortimentele care nu au inscriptionari, termenele sunt urmatoarele: …………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………… .

4.3. Vanzatorul garanteaza, de asemenea, contra evictiunii si a viciilor ascunse ale marfurilor.

V. PLATA PRETULUI

5.1. Cumparatorul va plati suma de ……………………. lei reprezentand contravaloarea marfurilor, la data de ……………………, lei in numerar/ordin de plata, din care …………………… lei in avans, la incheierea prezentului contract.

5.2. In cazul platii unui avans, daca cumparatorul refuza partial sau total marfurile, vanzatorul este obligat sa restituie sumele primite in limita valorii marfurilor refuzate, in termen de ………………… zile de la data notificarii refuzului.

5.3. Pentru orice intarziere de plata/livrare cumparatorul/vanzatorul trebuie sa plateasca o penalizare de ………………… % pe zi din suma datorata, dar nu mai mult decat valoarea creantei.

5.4. a)   In cazul in care, anterior livrarii marfurilor, pretul acestora se majoreaza ca urmare a cresterii        costurilor materiilor prime, combustibililor, energiei electrice sau termice, transportului, fortei      de munca s.a.:

–           vanzatorul are dreptul sa majoreze preturile de vanzare ale marfurilor care fac obiectul prezentului contract, in raport cu majorarea costurilor, numai dupa trecerea unui interval de ……………… zile de la notificarea scrisa adresata cumparatorului;

–           cumparatorul, in termen de ………… zile de la data primirii notificarii scrise a vanzatorului, are obligatia sa comunice acestuia daca pretul majorat este acceptabil si sa solicite livrarea marfurilor.

b)       In cazul in care cumparatorul nu raspunde la notificarea scrisa in termenul de mai sus, aceasta este considerata o acceptare tacita a pretului majorat.

c)       Daca cumparatorul refuza, in scris, sa accepte pretul majorat, contractul inceteaza fara nici un fel de obligatii sau raspunderi din partea cumparatorului sau a vanzatorului.

VI. CLAUZE DE VALIDITATE

6.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

6.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

VII. INCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

–           nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ……., din prezentul contract;

–           este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;

–           cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

–           isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

–           in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

7.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

7.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ………………………………………………………………….. nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care …………………… astazi, ……………….. data semnarii lui.

 

VANZATOR

CUMPARATOR

 

Contract individual de munca pentru sportivi profesionisti

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

 

Incheiat astazi ……………………..

la ……………………………………….

Inregistrat la Directia Generala de Munca si

Protectie Sociala …………………………………..

sub nr. ……………………. din …………………….

…………………………………………………………..

(semnatura si parafa)

Prezentul contract individual de munca se incheie in baza contractului colectiv de munca al jucatorilor de …………………………………………. profesionisti pe anul …………………………………………….., incheiat intre Clubul …………………………………………………………………………………………….. si Sindicatul (reprezentantii salariatilor) din cadrul Clubului ………………………………………………………………………….*

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Clubul ……………………………………………………………………… cu sediul in …………………………………. str. ……………………………………………… nr. ………………….., sectorul/judetul ……………………………., inregistrat in Registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………………………………….. din …………………., reprezentat de …………………………………, avand functia de ………………………., in calitate de angajator, pe de o parte, si

1.2. D …………………………………………………………….., nascut(a) la data de ………………………………….., in localitatea ………………………………………………, sectorul/judetul ……………………………………….., fiul (fiica) lui ………………………………………. si a(l) ………………………………………………………….., cu domiciliul in ……………………………………, str. ………………………………. nr. ………….., bloc …………., scara …………, etaj ……….., ap. ……….., sectorul/judetul, posesorul buletinului/cartii de identitate seria ……….., nr. …………………….., eliberat de …………………………. la data de ………………………., cod numeric personal …………………………, in calitate de salariat, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract individual de munca, cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

________________

* Mentiunea se insereaza in contractul individual de munca numai in cazul in care a fost incheiat Contractul colectiv de munca si a fost inregistrat la organul in drept.

 

II. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract individual de munca se incheie pe o durata ……………………………….., incepand din ziua de …………………………….. si pana in ziua de ………………………….. .

III. FELUL MUNCII

3.1. Specialitatea (meseria) * ………………………………………………………………………………………………. .

3.2. Actul de studiu (calificare) ** (numarul, data eliberarii si organul emitent) ……………………………… specialitatea*** …………………………………………………………………………………………………………….

3.3. Functia pe care urmeaza sa o indeplineasca salariatul este de jucator de …………………………….. profesionist.

3.4. Delegarea, detasarea sau transferul salariatului se fac cu respectarea prevederilor legii, ale regulamentelor (organul coordonator) …………………………, precum si ale contractului colectiv de munca.

IV. SALARIZAREA

4.1. Salariul de baza lunar, corespunzator functiei si care constituie baza de calcul a contributiei de asigurari sociale si pentru pensia suplimentara este de ……………………….. lei.

4.2. Salariatul mai beneficiaza, in afara salariului de baza, de urmatoarele drepturi:

a)    Indemnizatie la incadrare in functie in valoare de: ………………….. lei, care se plateste astfel:

 1. Rata I la ……………………………………………….. – …………………………………………………… lei
 2. Rata a II-a la …………………………………………. – …………………………………………………… lei etc.

b)      Indemnizatie de reinnoire a contractului individual de munca: ………………………….. lei, care se plateste astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….. .

c)      Spor de fidelitate fata de clubul angajator in valoare de ……………………………………. lei, care se plateste astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….. .

d)      Prima de joc castigat:

 1. in organizare proprie ………………………………………………………………………………………. lei
 2. in deplasare ………………………………………………………………………………………………….. lei

sau prima de joc incheiat cu un rezultat de egalitate:

 1. in organizare proprie ………………………………………………………………………………………. lei
 2. in deplasare ………………………………………………………………………………………………….. lei

e)      Prima de gol (cos, punct) inscris: …………………………………………………………………………… lei

f)        Prima de realizare a obiectivului sportiv ………………………………………………………………….. lei

g)      Diurna de convocare in vederea pregatirii ……………………………………………………………….. lei

h)      Alte indemnizatii, premii, prime etc. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4.3. Drepturile salariale acordate la incadrare de angajator sau dobandite ulterior in cariera sa profesionala, precum si drepturile salariale care vor rezulta ca urmare a unor noi reglementari legislative sau decizii ale organelor de conducere ale clubului vor fi aduse la cunostinta salariatului, in scris, de angajator, in termen de 5 zile de la stabilirea lor.

4.4. Partile semnatare ale prezentului contract individual de munca au convenit ca unele obligatii banesti ale salariatului sa fie retinute si trimise la destinatie, cu documente legale, de catre angajator, astfel:

a)       contravaloarea eventualelor pagube produse de salariat, angajatorului, in conditiile si cuantumurile legale;

b)       ratele pentru produsele procurate de salariat;

c)       cotizatia sindicala;

d)       alte sume convenite de parti.

V. CONCEDIUL DE ODIHNA

5.1. Salariatul are dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu platit, in raport cu vechimea sa in munca, stabilit in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca.

5.2. Concediul de odihna se va efectua conform programarii (reprogramarii) stabilite de conducerea clubului angajator.

VI. ALTE DREPTURI SPECIFICE

6.1. Echipamentul sportiv este asigurat de catre angajator astfel:

a)       echipamentul de pregatire/antrenament: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………… .

b)       echipamentul de joc: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………. .

6.2. Angajatorul se mai obliga sa asigure:

a)       alimentatie de efort ……………………………………………………………………………………………………

b)       asigurarea de accident ………………………………………………………………………………………………

c)       asistenta medicala si medicamente, dupa cum urmeaza: ……………………………………………….

d)       locuinta, pe durata prezentului contract, compusa din ……………………………………………………. pentru salariat si familia sa, pe baza unui contract accesoriu la contractul de munca, in urmatoarele conditii: ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….. .

VII. OBLIGATIILE PARTILOR

7.1. Angajatorul are urmatoarele obligatii principale:

a)       sa aduca la cunostinta jucatorului regulamentele de organizare si functionare si de ordine interioara ale clubului, precum si contractul colectiv de munca;

b)       sa asigure jucatorului conditii de pregatire corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor pe care si le-a propus (antrenori si alti specialisti calificati, terenuri si/sau sali de antrenament, de pregatire si de joc, echipament adecvat – de antrenament, competitie si, daca este cazul, de reprezentare, mijloacele necesare participarii in competitii, servicii medicale de terapeutica sportiva si de recuperare);

c)       sa puna jucatorul la dispozitie, in cazul in care este selectionat in reprezentative nationale, pentru stagiile de pregatire si sustinerea partidelor respective;

d)       sa contracteze, pe numele jucatorului, o asigurare pentru boala profesionala, incapacitate de munca, partiala sau totala, precum si de deces survenite in timpul executarii obligatiilor de serviciu;

e)       sa aplice, cu strictete, reglementarile legale si prevederile contractuale privind acordarea drepturilor salariale;

f)         sa achite, la termen, impozitele, contributia pentru asigurari sociale si celelalte obligatii stabilite de lege;

g)       sa inscrie sau/si sa predea organelor de munca si protectie sociala documentele prevazute de lege pentru evidenta platii contributiilor de asigurari sociale;

h)       sa plateasca jucatorului salariul si toate celelalte drepturi izvorate din relatiile contractuale, la zi, in cazul incetarii contractului de munca;

i)         sa primeasca, sa examineze si sa solutioneze plangerile, cererile, sesizarile sau reclamatiile jucatorului, in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca;

j)         sa indeplineasca orice alte obligatii prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca ce-i revin din raportul juridic de munca;

7.2. Salariatul (jucatorul) are urmatoarele obligatii principale:

a)       sa respecte legislatia sportiva, in general, si in domeniu, in special, regulamentele de organizare si functionare, precum si de ordine interioara ale clubului;

b)       sa-si foloseasca intreaga capacitate fizica si intelectuala, precum si aptitudinile si talentul, in interesul sau, precum si pentru apararea culorilor clubului angajator;

c)       sa participe la antrenamente, stagii de pregatire, jocuri amicale si oficiale, la actiunile de reprezentare, demonstrative si de publicitate organizate de angajator;

d)       in caz de accident, in cursul activitatii de pregatire sau de joc, ori in caz de imbolnavire, sa se prezinte, de indata, la medicul sau unitatea sanitara care deserveste angajatorul sau la cea indicata de acesta;

e)       sa se supuna tratamentelor medicale si de terapie specific sportiva prescrise, in care scop il dezleaga pe medicul curant de obligatia de pastrare a secretului profesional fata de conducerea sau imputernicitii clubului angajator;

f)         sa poarte echipamentul de antrenament, de joc si de reprezentare ale clubului, in actiunile de publicitate si de reprezentare, potrivit cerintelor si hotararilor angajatorului;

g)       sa aiba o comportare decenta, demna si civilizata in toate ocaziile astfel incat sa nu aduca nici un fel de prejudiciu angajatorului, organului coordonator pe linie sportiva si, in general, sportului romanesc, iar declaratiile sale publice nu trebuie sa aduca, de asemenea, nici un prejudiciu acestora;

h)       sa respecte indicatiile antrenorului si ale medicului clubului privind modul de viata in afara programului sau de pregatire si competitional;

i)         sa aplice normele „fair-play”-ului in activitatea sportiva si in raport cu toti cei implicati in activitatea de pregatire si in cea competitionala;

j)         sa achite, lunar, contributia pentru pensia suplimentara;

k)       sa raspunda pentru prejudiciile materiale aduse angajatorului din culpa sa;

l)         sa indeplineasca orice alte obligatii prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca ce-i revin din raportul juridic de munca.

VIII. DREPTURI DE PUBLICITATE

8.1. Odata cu incheierea prezentului contract individual de munca, jucatorul consimte sa transfere in mod exclusiv angajatorului dreptul de publicitate si imagine, in masura in care are legatura cu raporturile de munca dintre partile prezentului contract.

8.2. Dreptul de publicitate cuprinde:

a)       difuzarea de catre club de fotografii, postere, filme, inregistrari video – individuale sau in echipa – sub orice forma (secvente, jocuri integrale si in orice mod (in direct sau reluare), cu societati publice sau private;

b)       punerea la dispozitia angajatorului a semnaturii autografe sau in facsimil, pentru a putea fi folosita in scop publicitar.

8.3. Veniturile realizate de club din cesiunea dreptului de publicitate revin in proportie de …………… % angajatorului si de …………………….. % jucatorului.

8.4. a)   Folosirea de catre jucator a altor modalitati de publicitate a personalitatii sale de jucator de          …………………………… profesionist este permisa cu acordul prealabil, dat in scris, de catre angajator.

b)  Acest acord poate fi refuzat numai daca publicitatea afecteaza, nemijlocit, raporturile de   munca dintre parti.

c)  Angajatorul poate retrage, oricand, motivat, acordul pe care si l-a dat in acest scop.

8.5. Jucatorului ii este interzis sa poarte pe echipamentul de pregatire/antrenament, de joc si de reprezentare orice alta sigla sau reclama decat cea a angajatorului sau sponsorului acestuia.

IX. CLAUZE DE REZILIERE

9.1. In caz de reziliere a contractului, deosebit de consecintele ce decurg din regulamentele sportive, partile se obliga la urmatoarele:

a)       Jucatorul ………………………………………………………………………………………………………………. .

b)       Angajatorul ……………………………………………………………………………………………………………. .

X. MODIFICAREA CONTRACTULUI

10.1. Modificarea, completarea si revocarea unor clauze prevazute de prezentul contract produc efecte numai cu acordul dat in scris de cele doua parti, prin act aditional la prezentul contract.

10.2. Transferarea jucatorului se face in conditiile legislatiei muncii si potrivit regulamentelor sportive de ramura.

10.3. Prezentul contract inceteaza in modurile si in conditiile legislatiei muncii si ale regulamentelor sportive de ramura.

XI. LITIGII

11.1. Partile se obliga sa nu defere nici un litigiu instantelor judecatoresti decat dupa epuizarea tuturor mijloacelor instantelor de jurisdictie sportiva de ramura.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

Prezentul contract individual de munca a fost incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar unul s-a depus si inregistrat la organul competent, in conditiile legii.

 

ANGAJATOR

SALARIAT(A)

AVIZAT

DGMPS ……………………..

 

MODIFICAREA CONTRACTULUI

 1. Actul aditional nr. ………………….. din …………………………. .
 2. Actul aditional nr. ………………….. din …………………………. . etc.

INCETAREA CONTRACTULUI

Astazi ……………………………………………., in urma procedurii prevazute de lege, prezentul contract individual de munca inceteaza in conformitate cu prevederile ……………………………………………… din Codul muncii, pe baza ……………………………………………. (decizie, hotarare etc.) nr. ………….. din …………………….. a …………………………………. pentru urmatoarele motive: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

 

………………………………………………………

(semnatura)

 

DATE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

 

Nr.

Data

Elementul contractual

Semnatura

crt.

contractului

asupra caruia s-a

convenit modificarea

Angajator

Salariat

Functionar al

inspectoratului

teritorial de munca

           
           
           
           
           
           

 

AVIZAT

Functionarul inspectoratului de munca

Numele si prenumele ……………………………..

Semnatura ……………………………………………

 

________________

* Se inscrie specialitatea (meseria) inscrisa in actul de studii (calificare).

** Se completeaza numai daca salariatul prezinta act de studii (calificare).

*** Inscrisa in actul de studii (calificare).

 

Contract individual de munca

Angajator (persoana juridica sau persoana fizica) …………………………..

Sediul ……………………………………………………………………………………….

Inregistrat la registrul comertului din judetul …………………………………..

sub nr. ………………………………………………………………………………………

Cod fiscal ………………………………………………………………………………….

Telefon ……………………………………………………………………………………..

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA*)

 

incheiat si inregistrat sub nr. …….

la registrul inspectoratului teritorial de munca din ………….. la data de …………….

A.  Subsemnatul ……………………., reprezentant legal al persoanei juridice ………………………….. si

salariatul/salariata …………………………, domiciliat/domiciliata in localitatea ………………………., str. ………………………………. nr. ……….., judetul …………………., posesor al actului de identitate           seria ………………. nr. ………………, eliberat de …………………… la data de …………………………..,             am incheiat prezentul contract de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

I.    Durata contractului:

a)   nedeterminata, salariatul/salariata ………………………………… urmand sa inceapa activitatea la

data de ……………………..;

b)   determinata, de ………………………………., pe perioada cuprinsa intre data de …………………….

si data de ……………………. .

II.   Felul muncii

Functia

(meseria) ……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Salariatul/salariata va presta urmatoarele activitati: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Activitatea prestata se desfasoara in conditii deosebite de munca ……………………………., grupa de munca …………………. timpul lucrat in aceste conditii ………………………… . Angajatorul poate schimba, pe durata determinata, felul muncii, in conditiile legii, cu mentinerea salariului stabilit sau cu acordarea unui salariu mai mare, convenit de comun acord cu salariatul.

III.  Conditii de angajare: o norma intreaga, o fractiune de norma de ……………………. . Durata timpului de lucru este de ………………. ore/zi.

IV.  Salariul lunar este de ………………….. lei, din care salariul de baza de ………………………. lei si urmatoarele sporuri ……………………………………. . Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se platesc cu sporuri prevazute in Codul muncii sau in contractele colective de munca. Salariatul ……………………….. beneficiaza in plus si de urmatoarele drepturi banesti ……………………. . Data la care se plateste salariul este ……………………….. .

V.  In situatia in care salariatul/salariata …………………………….. este trimis/trimisa in delegatie beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) transport ………………………………;

b) cazare …………………………………;

c) diurna ………………………………… .

VI.  Durata concediului anual de odihna este de ……………. zile, in raport cu vechimea in munca a salariatului, de ………….. ani.

VII. Drepturi specifice legate de protectia muncii:

a) echipament de protectie …………………….;

b) echipament de lucru ………………………….;

c) antidoturi …………………………………………………………………………………………;

d) alimentatie de protectie …………………………………………………………………..;

e) alte drepturi si obligatii privind protectia muncii …………………………. .

VIII. Alte clauze: ………………………………………………………………………………………………………………

IX.  Obligatii generale ale partilor:

Angajatorul are obligatia:

a) sa plateasca salariatului drepturile salariale cuvenite pentru munca prestata si sa ii acorde celelalte drepturi prevazute de lege si de contractele colective de munca;

b) sa ii asigure salariatului conditii corespunzatoare de munca, cu respectarea masurilor de protectie a muncii;

c) sa retina si sa vireze la timp contributiile salariatului pentru asigurarile sociale, pensie suplimentara, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj si celelalte contributii prevazute de dispozitiile legale;

d) in cazul incetarii contractului, sa ii plateasca drepturile la zi.

Salariatul are obligatia:

a) sa realizeze norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din functia sau postul detinut si sa raspunda de indeplinirea lor fata de angajator;

b) sa respecte regulile stabilite prin regulamentul de ordine interioara al unitatii si normele de protectie a muncii, pastrarea secretului de stat si de serviciu.

X. Prezentul contract s-a incheiat in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar cel de-al treilea s-a predat si s-a inregistrat la inspectoratul teritorial de munca.

 

Angajator,

……………

Salariat,

……………………

Reprezentant legal,

…………………………..

DATE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA:

 

Nr.

crt.

Data

contractului

Elementul contractual

asupra caruia s-a

convenit modificarea

Semnatura

Angajator

Salariat

Functionar al

inspectoratului

teritorial de munca

           
           
           
           
           
           

 

AVIZAT

Functionarul inspectoratului de munca

Numele si prenumele ……………………………..

Semnatura …………………………………………….

 

____________

* Model introdus prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 747/1999 pentru aprobarea Normelor privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare a Procedurii de inregistrare a contractelor individuale de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii (M. Of. nr. 653/31.12.1999).

 

Conventie civila de prestari servicii

Societatea Comerciala …………………………

Sediul ………………………………………………..

Codul fiscal ………………………………………..

Telefon ………………………………………………

 

CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII*)

 

I. Partile contractante

 1. …………………………, cu sediul in …………………………., str. ……………………………………. nr. ………….., telefon ……………., cont de virament nr. ………………., deschis la ………………………….., reprezentata prin …………………………., in calitate de ………………….., numita in prezentul contract angajator (beneficiar), si
 2. ……………………………., domiciliat in …………….., str. …………………….. nr. ……….., judetul ……………, nascut in localitatea …………………………., la data de ……………….., posesor al actului de identitate seria ……………….. nr. …………………, eliberat de …………………… la data de ……………………., codul numeric personal …………………………, in calitate de prestator de servicii (executant), am incheiat prezenta conventie civila in urmatoarele conditii stabilite de comun acord:

II. Obiectul conventiei civile

–          activitatea/lucrarea care urmeaza sa fie prestata ………………………..

–          remuneratia bruta stabilita pentru prestatie ………………………….. lei

–          data efectuarii platii remuneratiei …………………………….

III. Drepturile si obligatiile partilor

 1. Angajatorul se obliga:

–          sa-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale;

–          sa creeze prestatorului conditii corespunzatoare de munca, cu respectarea normelor de protectia muncii;

–          sa retina si sa vireze impozitul prevazut de lege pentru venitul realizat de prestator.

 1. Prestatorul se obliga:

–          sa presteze activitatea sau sa predea lucrarea la termenul convenit, in conditiile si de calitatea cerute de beneficiar;

–          sa respecte secretul lucrarilor si regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salariatii sai;

–          sa respecte normele de protectie a muncii specifice activitatii.

IV. Durata conventiei civile

–          Durata nedeterminata/determinata …………………….., timpul de lucru ………….. ore pe zi (pentru activitate cu caracter de regularitate, conform art. 3 lit. a) din Legea nr. 130/1999) .

–          Durata executarii lucrarii ………………… (pentru activitati prestate la asociatiile de locatari sau de proprietari, conform art. 3 lit. b) din Legea nr. 130/1999) .

V. Modificarea conventiei civile

Modificarea oricarei clauze a conventiei civile se poate face numai prin intelegere intre parti, convenita in scris, prin act aditional.

VI. Incetarea conventiei civile

Prezenta conventie civila inceteaza:

 1. prin acordul scris al partilor;
 2. din initiativa temeinic motivata a uneia dintre parti, cu un preaviz de 15 zile lucratoare.

VII. Raspunderea partilor

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezenta conventie civila atrage raspunderea partii in culpa, in afara de cazurile de exonerare prevazute de lege.

Litigiile ivite in derularea prezentei conventii civile se solutioneaza pe cale amiabila sau de catre judecatorie, in cazul in care nu s-au solutionat pe cale amiabila.

Prezenta conventie civila a fost incheiata in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru inspectoratul teritorial de munca ……………….. .

 

Angajator (Beneficiar)

Prestator (Executant)

Avizat

Functionarul inspectoratului teritorial de munca

Numele si prenumele …………………………………

Semnatura ……………………………………………….

 

_____________

* Model introdus prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale pentru aprobarea Normelor privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, a Procedurii de inregistrare a contractelor individuale de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii. In conformitate cu pct. 9 din Procedura sus-mentionata, angajatorii trebuie sa inregistreze conventiile civile de prestari de servicii intr-un registru care are urmatoarea contextura: numarul curent, numele si prenumele, domiciliul, buletin/carte de identitate seria si nr., precum si codul numeric personal, data angajarii, durata conventiei civile de prestari de servicii, programul de lucru, numarul si data inregistrarii conventiei civile de prestari de servicii la inspectoratul teritorial de munca, functia/meseria si observatii. Registrul se inregistreaza la inspectoratul teritorial de munca dupa ce a fost numerotat si snuruit.

 

Decizie de desfacere a contractului individual de munca


Nr. ……………….. din ………………..

Avand in vedere1) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tinand seama de2) ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

In temeiul prevederilor3) art. ….. din …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DISPUN:

1. Contractul individual de munca incheiat cu Dl/Dna ………………………………………………………….. incadrat in functia (meseria) ……………………………………….. la4) …………………………………………………… se desface incepand cu data de …………………………………….., data la care expira preavizul de 155) zile lucratoare la care are dreptul conform art. 131 alin. 1 din Codul muncii6).

2. Prezenta decizie se va comunica celui in cauza in termen de 5 zile de la emitere.

3. Impotriva prezentei decizii de desfacere a contractului individual de munca, cel in cauza se poate adresa cu contestatie la7) …………………………………. in termen de 30 de zile de la comunicare.

 

ANGAJATOR,

 

VIZAT

OF. JURIDIC

 

            NOTE

 1. Motivele desfacerii contractului de munca cu indicarea actului de constatare.
 2. Avizele sau – dupa caz – aprobarea ori hotararea cerute de art. 132 din Codul muncii in desfacerea contractului individual de munca.
 3. Se vor indica textele legale in temeiul carora se decide desfacerea contractului de munca.
 4. Compartimentul in care isi desfasoara activitatea.
 5. In contractul Colectiv de munca la nivel national pe anul 1999/2000 termenul este de 20 de zile lucratoare (art. 74 alin. 2) .
 6. Pentru cazurile de desfacere a contractului individual de munca prevazute la art. 130 lit. g-l din Codul muncii, mentiunea privind avizul nu se reitereaza in decizie.
 7. Se indica organul competent sa solutioneze contestatia.